hkof e;f傣语新闻

jkz 'xed ]3oa pnjf umz jkz pkzf emog evg tv ucjf uny ekzd enyg olzg tv enyg jk qnzf enyg hxza emog iny

槟榔芋有望成为农业特色产业新宠

时间:2020-09-18 09:40:28 来源:德宏团结报傣文  

 o3y u3zs izs,4k ecg tv 'cy 'k/f rkys 'lz evzs 'cog qlg ekzd enyg olzg enyg jk qnzf tv omyg enyg hxza rzf ekys wlf i;g '3za ]/ ileg ikg t3zd P3oa pnjf,ekys 'xjf ivz e3jf j3e t3zd ]3oa pnjf w;g w;g.jxu tva jmd u3tf ixy elg 4z jkz pkzf jkz ikg tv ekzd enyg olzg jx/g e3oa pkzf jkz emog iny imo imo izs,];d 4k ecg i;g ekzd tng e3oa pkzf jkz 'xed plja tkyf wkyf tkyf emog rczd hxy iny,4xyd jkz qv jxz 'bf olf qld tv omyg enyg hxza tyg enyg olzg 'lz o3/g hl/f o/s q; ]u w3yf ykzg wvd h3o i3ys ymd wmog 'czf jly 'b tv t;d h3yg qno ekg rbya 'cy 'k/f rkys 'lz evzs 'cog qlg tv ekzd enyg olzg 'xza 'xed t3zd ]3oa pnjf.wlf tv j3zg jkz jly q3od tl/f q3og qkg '3of exj i/s,4k ecg ivg wvzf [lf qof qxeg 'xed jkf 4xz tmg,]3oa pnjf 'xed 4xjf ekg izs ]3oa i3ya 'va en 4xz tkyg 'xed izs h; h;.qxeg iyf ]ls i/d,w3yf ykzg wvd h3o i3ys ymd wmog 'czf jly 'b tv t;d h3yg qno ekg 'xza 'xed t3zd ]3oa pnjf ];d,4ef jkg 4o emd ]3oa pnjf emog iv hces izs ekg uz ];d 4k ecg 'xed,'es 'xza ucyf wkf 'xed ];d,pxyg ]3oa pnjf i/d 'ma 'es ekg 'no 'bs jkf hk/a ];d,]3oa pnjf i/d hk/a rbya omyg jxyg qno\'nzg hld ikzs\'nzg [ld qczf qng i/s jkf.wkeg h/s,]3oa pnjf ekzd enyg olzg 'xed izs iv elg 'no i/d ]3oa pnjf 'xya tlzg rbya 'xya tlzg uk/,hk/a i/d '3oa *000 hx/g rbya ! elzf hx/g.