hkof e;f傣语新闻

uky ux/g hk/a ekjf 43og tv ixya tog qnzf hk/a i/d '3oa *0 elzf hx/g 'k rkf ];d i;g ileg tyg eczs

弄岛柚子节现场筹集*0万元爱心善款

时间:2020-09-16 10:22:14 来源:傣文报  

  uky ux/g hk/a ekjf 43og tv ixya tog qnzf hk/a i/d '3oa *0 elzf hx/g 'k rkf ];d i;g ileg tyg eczs

  hkof 'k tkyg ]og inz 9 i/d !@ ozg jky i;a,ixya tog qnzf omyg enyg ekog uxy ]mtf ux/g jvz qveg ekjf 43og ikef % ukt tyg ux/g wlf i;g okyg i3od hk/a ekjf 43og ukt 4xz tmg 'va unz izs,evg 4k ecg 'xed ekjf 43og #! ]nzg tyg elj qleg 'xed ekjf 43og tkyf ekjf 43og ekg i;g uky ux/g ];d unz jvz qveg tyg wlf i;g okyg i3od izs hk/a ekjf 43og.qxeg iyf ]ls i/d,uky ux/g hk/a ekjf 43og ixya tog qnzf uxj i/s tyg i3ya 'no i/d '3oa unz ekg wvza 'bs ekjf 43og izs *0 elzf hx/g.

  qnoo3/g'kyso3/g\'bfo3/g'lqvfomygenygekogjlywvzsq3zqngi/stnshodukyux/gjvzqvegtygux/gwlfi;gokygi3odhk/aekjf43oguxji/s.

  wlfozgizs,4kecgqng'xedekjf43ogizsily'ndh3og4kemogt/g'majkfuxzdekjf43ogekgi;gukyux/gucshk/aekjf43ogizs,qnzfqkygixyatogqnzfj3osqbheg'kfizsh/exjf];dplfek/ahkofok:“uvi/s,ux/gucshk/aekjf43ogtmgwlfi;gokygi3odhk/aekjf43og,olt'lyaqb'myaekjf43ogixyatogqnzf,];duvixystyg4n/gj3os]lsi/dekjf43ogixyatogqnzfjvzokzaizs.]3ewkeg,jxu[k/fjkz'yf'xzaixyatogqnzf'krkf'3oa4zjesqx/j3os[njfemogikd]nzghkzaq;izsjkf4oik/gizs.”

  wlfi;gukyux/gizs,4kecgwyg4mzducsik/gjkdivwmedivt3/gtyg]xyshkegekjfemogivrxefizsieaik/a,'xzsexjfroaucyjesqx/jkzjmdwkju3tfpkza,4oekjf43ogtkyekjfileguogivzs'mos'ma4mzdhmjjz.

  qxegiyf]lsi/d,ux/gjvzqvegekjf43ogtygux/gucshk/aekjf43ogtvixyatogqnzfomygenygekogivuvuxy]mtfivuxj,jluvjlt3owlfhvyfwkeghk/aekjf43ogizsuxy]mtf.qxegiyf]lsi/d,wkegqyfi/s,ixyatogqnzftygi3ya'xedekjf43og@9@*elg,emogumzekjfizshbtrbya@$00elg,uvi/stkj4kzgtva'noi/dekjf43og#$00tlzg,tkj4kzgtvahk/ai/d'3oa!^90elzfhx/g.(hngwmogh3oduczf)