'3za 'cya ucyf wkf傣语科普

ikt h/ ixy eja tvzf i;g <qkeg 4lu uks tmf j3zg enyg> hxy iny

《民法典》要点解析

时间:2020-11-19 10:10:54 来源:德宏团结报傣文  

!6@0@0 uv inz % i/d @* ozg, hl/f i3ya tky t3o j3zg enyg ikef !# ukt hl/f i3ya ikef # uxj pxes w3og Pmtf 4xjf 4lu uks tmfekg,4lu uks tmf ikya i/s ilj en @0@! uv inz ! i/d ozg ! tmg ]mtf qxeg uxy qxeg.

@6qxeg iyfeja tvzf,j3zg qng 4k 'kj 4ef uk w;f r3zd * uv izs 4ef uk Pkyg jx/g uxy ]mtf i/d ixy qng qku qkg q3od [k/f 4lu uks tmf izs. i3of ];d j3zg qng 4lu uks tmf eja tvzf izs ekg tky t3o ezg uxy ]mtf.

#6qxeg iyfeja tvzf,ilj ikyg qng 4k 'kj w;f r3zd !* uv izs,t3of ixy 4z ezg h/d qct wmed uba qod q; 4ef q; umz 4ma u3o em hoa 4xjf 4xjf izs,u3og ok ixy ye hkef ezg rlja [vyd rlja ucy,ezg 4o ixy tkyg tkyf rbya i;g [kd wczf jkf ye hkef qct wmed t3o i/d wlf.

$6qxeg iyfeja tvzf,j3zg qng rkeg uo iya ivz izs evg4khkysqxegq; uba qod 'ma,qxeg [vyd qxeg ucy Pca 4o iya ivz hkt i/d ];d unz ekof iza rkeg uo i/d ];d w3yf jkz w3yf ykzg.

%6qxeg iyfeja tvzf,j3zg ]og evg 4k hkys [k/f t3o hvyg izs jl j3os.4lu uks tmf hlef jla ixy 4z t3o hvyg j3zg ]og 'kj 'kf jlef pxes jl wkyf tyg ixy j3zg ]og u3y q; p;a ezg Pmtf ixy ]mtf tkyg izs,qleg ileg 4xyd i; ekof iza j3zg j3os i; j3zg i; 4ef i/d ekg h3ya hk/f\]vea qvyg 4k hkys [k/f t3o hvyg izs.

^6qxeg iyfeja tvzf:wkeg ecyf h3og Pnzg h3og wmg qng j3zg 'vyd q3o ok/g ]k/a jkf izs,ilj 4xzf qng tnj wlf i;g 'zf rmf izs i3of enza iyf ilj 4xzf qng jntf ]za ikd izs ]3e ekg ecyf h3og ]nzg h3og wmg,u3og ok ilj 4xzf i;g 'zf rmf izs wkeg jntf 4xjf ekg izs u3og tk/ ]os,h3og ]nzg h3og wmg qng ezg jbyf i/d izs 'es qxeg [vyd ucy 4lu uks tmf eja tvzf 'ma ekg ecyf ];d j3zg tkyf j3os.

&6wkeg u3o em 4ef uk tk/ 'vyd izs,rbya ok 4ef i/d 'yf hkeg ok hoa tk/ ]ca tva 4o t3o hvyg hoa jkf 'kj ];d unz izs,u3og ok ilj 4xzf hoa jle uxy jz ]ca pxes w3og jz ok tva 4o t3o tk/ u3o em hoa jkf 'kj ];d unz,ixy ikya i/s t3o ]mtf i/d wlf, ixy 'kj t3o tk/ ikya i/s i3of tced ek/a umz plza ik/g.

*6p3oa emg jz tva uct jz,ilj en 4xyd jkz ukzf uxy ixy elg ]3oa i/s ]u q3od ik/g wxzg uct jz ]ca i;g iyf #0 ozg i/s,u3og ok [k/f i; 4ef pxes w3og uct jz,tns 4xyd ukzf uxy ixy elg ]3oa i/s 4o hbzg ik/g wxzg uct jz izs t3o i/d wlf.

96eka 4z unz imys izs tyg qod ezg pktf jz,q3od 'cog qky 4xz jkf rcea imys,ik/a ozg Pca,qod eka tva ekg 4o eka hbzg jkf,'cog qky tns qod eka 4o jk imys eka hxy iny t3o i/d wlf,j3zg j3os jxu un ixy ikya i/s i/d ixy iv izs i3of rkeg ]kuf '3oa ynzg qng jbyf4xjf izs.

!06wlf i;g okyg i3od izs 'bs h3og hxya,rbya ok wkeg unz '3yf h3og hxya izs 4ef ]mtf iv ]ca ];d h3og hxya ils icoa jkf,ixy 4lj 'leg ezg umz j3os hk/a h3og hxya izs rkeg Pkuf.

!!6wvyg qk/g 4xz tkyg 4ef uk 4o jz izs,u3og ok evg pkjf iny 4e 'byf ixy 4z ezg evg tkyg umz emog w;f emog ija izs,4o jz ]ca,u3og ok pkjf 4ef ]ls izs e;a q;,jkf wxzg hkef uct jz t3o i/d wld.

!@6j3zg rod tced plza ik/g ecyf h3og ]nzg h3og wmg o/s ik/a plza,i;g plza ik/g qng izs 'es 4ef tced rlef jz,plza ik/g je hxy wyg jkf 4xyd jkz jly qnzf izs ]mtf ixy 'kj 'mf ezg.i;g 4lu uks tmf eja tvzf,ixy ecyf h3og Pnzg h3og wmg izs i3of qxeg plza ik/g 4z j3zg rod tced o/s ibzg iya 'va unz izs ekg ecyf.

!#6'cog [ky u3og tyg uba ekof ezg J3os 4xz tkyg izs wkza jz ]os, jx/g ok uba ekof j3os izs'es j/s j/s u3os tczf hxf ekg ];d ezg,Pmtf ];d 'cog [ky u3og 4ef i/d j3of en ozg iv iv,ixy ]mtf tkyg uxy uba ekof j3os i/s u3og pvta q3od 4k hkys 4e 'byf 'cog [ky izs ]os.

!$6'cog ivg ]za q3od unz wlf i;g okyg i3od izs 'ef elj ezg evg 4kf ikf tkyg umz 4k/f qb uvzf,ezg qmuf ]xea 4k qxyg ixy h3ya hk/f 4k hkys ezg qng i/s ]ca,exjf ];d w3yf ykzg okyg i3od ikya i/s 4o hkof pct hkof pkyg qng izs ]ua uct i/d wlf.