'3za 'cya ucyf wkf傣语科普

ucyf wkf tkyg Pls 4xzf # uxta

小知识2则

时间:2020-09-15 10:45:18 来源:德宏团结报傣文  

!6Pmtf ixy iv tkzf i/d jvz wkd wk tu hbzd qxeg iyf ixy o3zs 'kza tnyg Pog ik/a ]3oa u3of ]za,]mtf ixy iv qky P;d rkt i;g 4xjf 4cjf qng ucg ima ixy hbzd ixy e3/ izs 4mf jkf\'kzf jkf,ixy hbzd ixy e3/ i;g t3o hvyg jxd eo jkf\hczg jkf,qky tu i/d hbzd qmuf.'vyd 'va i/s,Pmtf ixy iv 'es e3oa '3of ict ];d ies Pcyg t3o uk 4kz i;g 4xjf 4cjf izs u3of 4xjf iea ekg,ies Pcyg emog i/s qky ];d q; h3og umof wkf\ '3ya 'ng, wlf wkeg j3of en j3of ozg izs jxd tng q; umof.

@6ies 4la tod wk i/d 4ma icy umz j3zd icy plf o3zs 'kza tnyg emf ivf jkzf rbya tv qkeg 4o ies 4la tod tkg j3zd 4ma icy qng wmo q3od iea pcoa 'ma umz qmuf izs u3of ]za,4k qxyg tkyg umz ilj 4xzf qky hczg jkf\]k/a jkf,ixy wk ezg tyg 4o 'vz hxf hng tvd 'ly emog ies Pcyg ezg qkzf i;g iv !00 i/s ! izs wk i/d enza jz.plf o3zs 'kza h/ ok,i;g ies 4la tod izs evg ies ]cyg wvd qbg [kys 'xz tyg hxf okd qbg 4z wk i/d pvoa ins 4ma icy j3of evzg izs.ies ]cyg hta ]ms tkyg umz i;g ies Pcyg ]cea ecyg h/d i;g ies 4la tod izs 'es qky ]ms tu i/d ecyg4cza tyg ecyg h/d emf rkg.

#6h/f umtf ukg 4k/ ikyd,4ef rlja jvz iea h/f umtf ukg 4k/ ikyd,j3zg qng ekf Pcyg iczs rmd tyg r3ya hod ]es 43zd izs u3og ok q3o ]bya hkog wkog jvz h/f umtf, qky e3oa ];d ekf ]cyg iczs rmd tyg r3ya hod 'czg wkes jkf rczd 'ma,tkyg jvz qky hkf wkuf\4ef jvz hod okza.j3zg umz u3og ok tnj jvz wkd wk emog 4lzf txys\4lzf iczs rmd izs,'czg 4ef rlja jvz h/f umtf iea.