Zaiyvum zangseng Zaizo zangsun

草棚餐厅 推出正宗秘制景颇菜

时间:2020-07-27 09:20:30

  Zaiyvum zangseng ga e Zaizo zangseng xiqap 17nyi ma pong be, zangseng xi gi nganvung Zaizo yvang pong e Zaizo zangsun yvang sansan za gvut gai le, Zaizo sun zo nau e auzo numnang wui e zo gvun ri ang dik be.

  Zhowo ri zhaq ngon ra, kihot zo mai myoqzhang zo yvang gvat zhang shingshing nyuizhvoi e sikyo zo ri myang, zhumzhum sansan za, xi mai, Zaizo sumla ri zhaqzhvoi zhvoi za e wo wu gvat ra...... Sakram sumzvoq zo bve、 byinchang pyizum wui、 zhongzo byinchang wui、welo buinum eq byinchang wui mu e bang bve e gvun ri zhaq ang ra. Zaiyvum zangseng zhowo gi Lungchon ginwang myuqcau Chenzi ma. (Gvaitang)