Muyui mvomyi

景颇族源流史

时间:2020-07-17 08:55:15

  Anvam nvam ri, Zaiwa wui lawam muyui wang gvo e ga, haimu lui muyui wang gvo e lvu ga zhang, byu gi le dut dvo be, myi eq lang ri dut, zo ngvu e le wo dut, asu e gi hu eq mying awo shit. Hau byvat ri gi wutbu cau awo, zoshuq ri yoso ma poqhaq poqnoq、yoso shicham za zo gvo e ga, haumu gi hu eq mying onau gvimu eq muyui wang gvo e ga.

  Hau byvat ri gi, wutbu caume agum zoluq adun, amyang zo amyang shuq, gungdu wutme agum mu, myin zhe ri yvup ri awo yvup, asho awui ayak akak gvut nyi lai lo gvo e ga. (Gvasu Mutuq Dvangzvai)