Bumzau bve e mvomyi

妈妈(连载)

时间:2020-07-17 08:54:33

 Zaumo: “ngazo Zaudvat kauso labyoq kinvan ri akat gvut wu, anyi nap ri, Zhvintong gvong ma yvangwvoi no dvo ra ga mu lo byam hui nvang lui, za lalo dvau lo ashi wa, kisu mu nang yvum ma nokau kaudung dut lo be lvu o? Zautang e, hau ma gowui kikat bvuq wun loq! Byuze ri nving su ze e su gvut ze ra dut le, su dang jo ri gi su zhun dut ri ga, byu goi bve e dang guq jo lui gumang nvikdvang byoqgang lvum ra mu ki lvoq toq. Invung e apyi apau bve daijvo jo lo dang cau ‘sunyam lungzhvu o kiho, myiwa ri buinum o kidu’ ga e gi dvomyvi be luq ”.

 Mibyoq zhishum tau ho e Mvanding zautang lazho gung bun be mu, Tingrva gvong Zaumo eq dvu ri pyunpyun got pyun jvop zhang hai ri rau adat dvu dai loq ungvoi ngvoi lo nyi be ma, zhiwat po mang dang toq lo mu le dum dai dvang gvat e gi: “Tingrva gvong Zaumo nang ngon gu e za ki qin dai mvau loq, kinyi ngamoq gi kausu eq, kau no eq, wo ban zui dvo be. Nang wu aq ma, xi nungzo le kau e no nungmoq Tingrva gvong wa kum ban gvon zhe lo be. Ngamoq za ale qit chang katqo yu laga ri gi, no xi nung pewui e yvum kun ma noq mai lo ban dvui shap dvo bi gvira kai milvu o”.

 Tvingrva gvong Zaumo zhiwat pomo ri dvuwu gvat, sikmo gam wang ma dvui dvo gvo e no ri byuwu gvat e mai wu se e gi, byu xi bang mu dvam ho toq mu nga pewui ri mirop qo ra hen bang yvang be ngvut ra, lakun ikun za mai wo dai nyvang lvum zhung angvut loq ga myit be. Zaumo ohoi hi lada hoi yvam mu dai e gi: “nungmoq wa xi su ga zhang gi hau ngazo Zaudvat ri hi rau nvang gvat gveq, asu mu nokau mu xi gi nga yvum ma yvang lo jo zung lvum dvo mu lalo dai lvum wu shang ”.

 Zaumo e dang tang angap ma zhiwat po mo bve ka mau byu ngvut e ri ase bang lanvut qom za ga chom dvu dai dang lo gvo e gi: “nang yvum he ma gi o byugo le lo ra? Xima yvang peran lvum shang ”.

 Zaumo zhiwat po mo ri loqnyvui dvun zvuq dvo mu jipyup dvang gvat e gi: “nungmoq kima e byu lam bve ri ase e bang, xima dang le be dai ra qo adong, ngamoq Zaizo bve mu ngamoq yvumsing peran lvum zhang ge be, nungmoq byuzhe bve le be zhvom bvom no amu”.

 Zaumo zhiwat po mo ri ban jizvuq zvo e mai, Mvanding zautang ri tungzvuq dvo mu dum dai e gi: “Zautang e, nganvik gi wajvo chang ngvut le, bikzo gumang ri ngvut le, ximyvang byvat zo zum lvum lo ri ki nyi le mibyoq mu su e gi atoq lvum wu shi, kinyi toq e mu xi ngo nang ri azvuq, nang gi subve eq gvut nvang mu gvut e za ngvut ra. Nang gi nganvung Zaizo paumang wui dai lo e: ‘dungbyung wui ri awo dving zing, qolai byu ri buinum awo gvut’ ga e dang gi dvomyvi be luq? Nganvung Zaizo bve tunglai dvomyvi yvam be luq? Yap lo pyo mai wa yui mu shui dai lvum e gi kisu ze ga? Sa, Maui myii e yuimu ri wa ma e shiwa yvum ma lo jo zung lvum dvo mu lo dailvum be ga?” ga dai izhvang dvoq so ra hen be.

 Tingrva gvong Zaumo rau wo dvoq so gvat be hau midvan za ma, zhiwat pomo gi mu xi hoq rau lvoq toq be, Zautang rau awo tangzing loq ga wutoq mu, Zautang tang ma lenzo bve gvut nvang nyi e yvang byu ri, myoqnyik haqnyik shit gvat be ngvu zhang, myoqgvuq la lalap ma za myi-um dak dak ga langbvuq dvanggvat eq, Zaumo wanggang bik rot byi be.

 Tingrva gvong Zaumo shamshi zuq e mai, loqbvai loq eq gi umdap ma dunzing, loqyo loq eq gi Zautang ri dvunzvuq dvo mu, nang dyve ga lakun za wo dai eq ma lengleq lo be.

 Xikun layam ma dvuigvop lveq dvo gvo e Zaudvat gi, yvangwa hai ri angvut su ri myium eq bik qui zvung gvat gvo e myang mu, bik shui gvat e loshui ja qun danggo lo lui, maungvo bum e dimyaq zo bve qahau yuq ri qi za eq qom bvikmva lvenglveq bum mai, awa, awa ga, yvangwa e gungyam ma do ye gun dang lo be……

 Tingrva gvong Zaumo gi yvangzo Zau- dvat yvangnam ma gunzhve le lo e myang mu lvom dai e gi: “Zaudvat e, nang imyit ki situt, kinyi xima toq e mu nangzhvi eq nangzva bve ri jinjin za lo daijvo ra gvut aq ! Gaifang jin bve ri bum ma jinjin lo zhidoq lo mu, dimyaq xibang ri rau lo bik nyvau yvam nvang ra gvut aq” ga za ban dai eq ungvoi mo gvut, yvang zo Zaudvat e dvangkoi ma shi jui zung lo be.

 Dimyaq bve eq myoqhi dve ma Ting- rva gvong Zaumo ri bik sat yvam shit gvo e mai, Mvanding Zautang gi mu zo za byam shui dvam ho le ngvu zhang, byu sat mira mumo hi gvo zhe be ga, singguq tung le dut shoq nan yap dvo be.(8)

 Gvasu Tung Rungyin     Puqsu Doqshi Labau