Zhongzo bve soi e sumla wu gvun shang

欣赏学生绘画图

时间:2020-07-10 09:55:35

  Mau Sakung amyvu jiro zvang zhong ma e zhongzo bve, sumla lago soi mvoq mausau alvo teptep zenmvoq nyi agvo, xi ao ma e zhaq zhvoi zhvoi za e sumla xibve gi zhongzo bve soi gvo e ngvut le. (Li Jinfang)