Zoshang myingbvan dang

景颇族童谣

时间:2020-07-03 09:10:09

   Apau dun hau hai dun?

    Byodung dun.

    Byo hau hai byo?

    Guqbyvang byo.

    Guq hau hai guq?

    Zum go guq.

    Zum hau hai zum?

    Myiyu zum.

    Myi hau hai myi?

    Luq wun myi.

    Luq hau hai luq?

    Sham sui luq.

    Sham hau hai sham?

    Nui pyit sham.

    Nui hau hai nui?

    Kui dvui nui.

    Kui hau hai kui?

    Wung kat kui?

    Wung hau hai wung?

    Kung chang wung.

    Kung hau hai kung?

    Wui yui kung.

    Wui hau hai wui?

    Kamshuq wui.

    (Wice Kongno)