Labyoq chompyi shang

景颇族谜语18条

时间:2020-07-03 09:06:47

 1.Zhichi adoq e luqgve bum hai——woq-u.

 2.Zuiqi qek zo zuitung zvuq dvo gi hai——shilvang.

 3.Zhong gi nut yu bu gi zhoqdvo hai——shilvang.

 4.Zhvung abo shi hai——qingshi.

 5.Zauzo 2yuq ri waqngan 5yuq eq e de byvam le hai——loqnyvui.

 6..Zau awu e tuqqun hai——natgom.

 7.Zauzo layuq ri waqngan ngoyuq eq dveyu le gi hai——nvap.

 8.Zhe wu ri zhe we e hai——nopyo.

 9.Zut ri byambyam zhebyam zhedviq hai——buishum.

 10.Zangzo tang ma ulvo mo ma e xi wap mvo wap dang lving wun e hai——buishum.

 11.Zhichi ago e yodam hai——myiwap.

 12.Zhichi azo e mvan hai——ucam.

 13.Zo ji dvo e u gi uzung zung, wamgvom dut e u gi uzung qut hai——yam.

 14.Zaizo yuqge wui nyimau gung eq awo gang e gi hai——shambyang.

 15.Zo ri mauqo qi gi rvongrvong e gi hai——aujvo aukoq.

 16.Zau azung dvangkuq hai——byoum.

 17.Zau azung dvangkuq hai____noqi.

 18.Zvup ri lazvup to ri lato hai____dvatmyi.

 (Konglum)