Bumzau bve e mvomyi

妈妈

时间:2020-06-05 09:19:02

 Zauzha yvang zhun ri duinvang gvat lui yvangzo bve e qom wut zving lo nvang e mai myoq eq ngiqum ma qom mvoq jvo e gi: “nganvung gi, akang nyi mai dingman dai kungga laqra dai e zauyvum ngvut le, wazo tumzo eq lago zum ge ra le, mangzo ri kungga, zoshang ri zhvitdap ra dut le. Xidam le king ma nungmoq nvikdvang wui gu layuq lazhung bi hap zui le gvut,nganvung yvum igvun bi sing byi su Gamseng eq king xi bidang bo shoq ngonngon za shui lai ra gvut gveq.”

 Zaumang bandai eq lanvik dvang bang lanvut qom za yin lo gvo gi: “awa zau mang e wojo be, nang imyit mu aq koi ” ga ra dai mu hi lo tang lo dvoq so lo bigvo.

 Myintang buiwang lo zo mauyam zamzam ne gvut za tuq nve dvoq lo qing mai gi, Zhvintong gvong ma myiwe yuqge mangzo zoshang bvoi mebu zongzong mu zing-ut zhvapcheng bat le, wunbvong sambyvi zo mut le gvut jiwa goqwa mai mvangmau yanzing le lo bum bang ri lvom chom kilum zha nyi agvo.

 Xikun, yvumwang zinggo zumgo go ra jam yvum mo ma e 2bvo gvo kummo zing wang ma, dumsa qangzhong eq zumhi nau- shong naubva bve gi natzhun mo haq gvau le, munau zumgo ra ningtan aumo cuq le gvut zha agvo.

 Jiwa goqwa mai mvangmau yan le lo bum bang bve gi zai wun su wun, zai waq su waq, zing-ut zhvapcheng bat bang bat, go bang go hihi tangtang gvut yvum jum ge dvo e lvingquq ma yap zap bying wang lo bum bigvo.

 Yvumsik lvingquq ma gi ipye zhau shuq te, kungga dang nyo lvum gvun te, zing-ut sambyvi te, gibu gira te mying le zhvizhvong za laga dvo alo……

 Jiwa goqwa mai le lo bum e zau yvumsik kilum pung bang bve zinggo go wang bum lo le gi o mvoqjvo gvun no ri amu, apung pung ashu shu gvut shui go su eq shui go dvo e ja go qing wang bum lo bigvo.

 Chutzo rumrum ma, myinzang banzo woi lvum e mai gi, yvumsik lvingquq ma qommo myi mingming mut mu, Zaizo bummau ma tungking laili nelvum zhvunlvum zhung dum qing wang lvum lo bigvo.

 Yvumsik kummo zing 2qam ma latdang zing ma gi, cumyi myibo 2cham wingwing duq shoq dvap dvui lvang dvo agvo.

 Zauyvum bising byi su Gamseng jvek zo yvumsik ma kumdvot layam ma le yap gvat mu dai e gi: “buinum zhinve wui oi, wanyi gumang nvikdvang wui oi! Zaumang ga ri wajvo chang buinum zhinve wui ri jvezhvu zhe wo bun ra midvu, myomyo gi zomoq bve ri zhe myang qing gan lvum nvang ra midvu, kayuq e wum-o paqzhvi kajvo zo bo e zhe wo lang toq shit nvang ra midvu, zhvunlvum、ne- lvum lazhung, mvangmau mau qinglvum la- zhung, munau zumgo go qinglvum lazhung, xi 3zhung qinglvum nvang ra ngvut le. Yvumsing wabyu gi shui gvut bang ngvu e dong mai kazhung qing lvum zhung ri abe lom loq, bichang wu byi bi chang gve byi bichang pyit byi zhang ge be. ”

 Bichang wu byi bichang gve byi bang eq shui hi dvo ao ma, jiwa goqwa mai wumbo uzhaq nvonvo za e sakram waqngan zo byu ceyuq qintoq lo mu, neqing lvum zhvunqing lvum ra hen wang lvum lo bigvo. Zaizo amyvu nelvum lo、zhvunlvum lo tungking laili gi wumbo uzhaq ra dut, dat ne datzhvun ra dut e qinglvum zhung lazhung ngvut le. Wumbo uzhaq su eq wumbo uzhaq su dap ne lvum be mai zhe qibu i i e ware kat ri chap chap wo zhap dang le.

 Nambvat ifa gi nelvum zhang sheq qing wang lvum lo bigvo. Neqing lvum qo ma toq dvo agvo paqzhvi gi 2pung gvut gam dvo mai 2yuq ladam dam neqing lvum nvang mu, 2pung ma ne ung bang bang ri dum nelvum nvang gvizhang, nelvum tangtang ra gi Ting- rva gvong bumzau mang yvangzo Tingrva zaumo eq Mvanding bumzau mang yvangzo Mvanding Zautang ma lo ang dvo be. Zaumo eq zautang 2yuq e mirum mingan, qibu loqbu gi loiloi ling bumtung bum byi nvo za e zhvat, layuq eq gi layuq ri wu myvuq gvut wu dut lvum shi dvo bigvo, dapne lvum dang lo gvizhang, wayang gi lakat she byi lakat zhap dang le zhvat tangtang ma gi hai piwang eq ga e ri ase Mvanding zautang ne ung lo be.

 Nambvat 2fa gi zhvunlvum zhung dum qing lvum wang lo bigvo. Zhvunlvum zhung ri nelvum zhung ja 2pung gvut gam dvo mai 2yuq ri hi ladam dam zhvunlvum nvang mu, 2pung ma zhvunung bang bang ri dum zhvun qinglvum nvang gvizhang ri, zaumo eq zautang ma zhvunlvum tang tang ra dum lo ang dvo be.(2)(Gvasu Tung Rungyin (Puqsu Doqshi Labau)