ZHU BOLUQ YVUMBANG BYU MVOQ DANG

朱柏庐治家格言

时间:2020-05-08 09:14:59 来源:德宏团结报载瓦文

 Anvam sanghi mai, Zhungfa byumyu gi zomvoq temu myausui luqmu, mozhi te jo e byumyu ngvut ra, yvumkau byu ri dat mvoqjvo dat mvoqshit e byu ri myo mo mo ra. A o ma gi myin chau byvat tang ma Zhu Boluq ga su yvangmoq yvumbyu e byumvoq dangkun chom ngvap wu shang.

 Maubo eq yvupdvoq mu, yvumwui yvum lang shumseng zhvoi ra le, mauchut woqwaq kupwang yoq ri gi, muzui qing no gvat ra be, yvumsing loq yvang eq kihot myvi kumjvang e jvang aq.

 Chin lacham ap lakat ri howui yuwui e myit zhe ra le; Qing ladvot bvan lachoq ri duiwui woqwui e myit zhe aq.

 Mau awo shi ma yvum sai ge, wui a- gvan shi ma langdving(namkum) dving ge aq .Igvun zoshuq gi shenzo shenchung ra le, auzo buinum ri zhizvo zhishuq ri zvang ri zvang a ge zhi.

 Zoshuq chungze aukoq gi myizve eq sai ngvut ri, za sanseng zhang gi hingtung eq sai toq ge ra;Zoze shuqze shen mu chung, dum sanseng zhang gi yvumsing qamkau ma ho dvo zangsun ri yoso sho eq ging ra .

 Yvum sai ri lulai lui mvonno ara, wolung zhang ge be, yo ge ri ki minon, howa ge gai zhang ge be.

 Imyit jvoi e myiwe wui gi ilam ma mepye meyok、mvau kau byoq bve dut toq lo qo zam yvang be;Myi-nge myizo la ho su, yvum igvun nguingon nvo o ki ngam.

 Zhun(langzhvang su) ho ri byu zhvoi gu ki o(ho), yvumsing myi zo ri alvum ge mvoi nvang.

 Apyi apau bve eq nganvung we lvum be ngvut gvilvang, yvangmoq ri myitkau mai yvang pau ra le; Zowui shuwui dungnvik ahui (ajing) ri, zomvoq temu gi age shum, zhongdoq qiloq age lang.

 Zoshuq igvun shenzo shenshuq yvum- sing yvang yvang zowui shuwui ri gvut mvoqshit ra le.

 Yvumsing e sutze angvut e ki myoknoq nau, ishuq ri yvumsing gung ri gve mu shuq aq.

 Gaizhang piga gvut ri, maiwang ki zotzo myoq ki noq;Shodvo wuidvo buimum wui yvumjvo bve ri shijo zhvitmyit bo girum loq lvam aq.

 Byu ri aging adan gvut mu wo lo sutgan gi zoshuq zhvung myangmyang awo hing gi aqak yvang be; Byuchang hi ahu, qi-u hi advu e byu gi upyu zhvung awo myving ga.

 Atang alat gumang nvikdvang gi chom tuqbang girum lvum ra le, igvun sutgan myo su gi igvun wui su ri chom wu tuqbang ra ang ra;Layvum kau mowui gi zomvoq temu, zowui gi myau sui luq mu gingging gvut zhe ra le.

 Myi dang jo lui bikzo gumang nvik- dvang shui gvang e yuqge gi yuqge layuq awo dai(son) ga;Nvikdvang joro ngun myoqnoq, inu iwa ri agvam kubau, xi gi zowui gvut bang age e diqa dvira mo yvang be.

 Byizo langdoq(myi lo) ri yuqzo myit zhvoi myitjing su zhvang lo nvang aq, pau ko ki tut ga;Yuqzo myiyu ri byizo rai sho zo su ri o aq, shirung moqshau gimyvo adai ra.

 Gvunmyvi ngunwo su ri myang zhang kat boi nyo, shimyi e he wun su gi hoq ase yvang be;Myung su ri myang zhang shigvong qi-myvang dvu gvut mvau su gi o eq ri wu- dviq wumyvuq le.

 Byu gvut ri gi suzo eq mibyoq zhishum shamlvam toq ra dong ki ho, mibyoq zhishum shamlvam toq be gi mirop zhamzhau jo ra za ngvut be;Daimyo ri yui dut, zomyo ri no dut, byuze byuyap numnum byuze ra le.

 Yvumsing wum-o ri lum lui chuimo chuizo chipau myoqjveq ri rvoi mi raq agvut zhung;Zo nau nvut eq ga lui no myang woqwaq dusak bve ri nau dong satzhvom zhang age ga.

 Godvu e laijvang gvut o ri hai angam e byu gi, qo so ngvoq mu sai shut dat dut lui, nungngvam bo zhang dat myo le;Lagon la- yang byugvut imyit langdang shi be su gi yvumyo igvun doq ra gi yak dik be.

 Anum age byu eq zum nyi myang zhang, yvoyvo mai age bi dat dut lo le; Imyit nyvumngom gvut mu hise hidat puizhvam hinang bang eq myonyi myomvoq, hauzhang sheq mumo hui zhang, yvangmoq ri womyi daijvo girum nvang le.

 Qolat lu dang kijo, su dang jo ri su zhun dut ga, hihi tangtang myitwu sumlving quq wu ra le;Mu hai dai giklvum zhang, ngo dai gi zho le lva shut le lva, numnang zo dai gi zho ang le ase ngvu myit lving wu ra le.

 Suzo ri byizo byichung girum e qo gi imyit ma ki gvat dvo, nang ri girum tuqbang su ri jvu bun aq.

 Dangban kidai zangban kizo, hai mu zuisai gvilvang hi tang myit ra le, shinggvang arong gi ge be luq be ngvu imyit bo ra le, dumzut wang zhang gi age loq.

 Suzo nguingon bo gu e muzo ri minon zhisham imyit age bo;Suzo mirop zhamzhau tunghui zhang bubai kau ma loqmo cham dvu ra imyit age bo.

 Muge ajvu yu le ga mu, subve ri se nvang nau su gi ajvu jing yu su angvut ga;A- ge mu saitoq lui subve ri awam se nvang su gi byugoi myitnoq wun su yvangyvang be ga.

 Myi(byi)zhvoi myang lui mepye myitgoi wun su gi, yvumsing myizo gung ma mirop lving lo ri ga;Nganzva imyit bo lui byu ri haq zhiten loqmo mu su gi yvumsing zo shu ao byvat bang ri zu mo mirop dong du dvo su.

 Yvumkau byuwui za nguingon wangzan zhang gi me agum zo aluq gvolvang imyit ngon le;Mingdan ri byi(cap) ang ngun(su ri dap dvo ngunzhvin bve ri ge ) ban byi cap byvam zhang sheq, butung ma ngun amyo loq gvolvang imyit zvang za laga le.

 Zhongdoq paqzhi mvoq gi zaugvut pogvut ra ngvu za angvut, unuq zhelet byuze laili wo se byuge wodut shang ngvu sheq mi- dung;Zaugvut pogvut zhang gi mingdan ri zhvit myit bo ra le, yvumsing byu ri ngvu za gi age myit.

 Yvumsing mu lago gikgik zuisai ge, zo- shuq igvun wo ngon ra gi girai maukung eq ban le pyai dvo byi be.

 Atoq ma dai dong wo gvut zhe su gi, byugvung sire layuq ngvu aluq wo dai be ga.

 (Puqgva su Zuntung Nongyvam)