Dangmyvang dai e huizho

说谎的狐狸

时间:2020-04-08 09:25:28

  Lanyi ma ri, huizho lazhum gi wuimo lang la lang ma huizup lvum bigvo, yvangmoq gi wui e shuq nau gu wuilang lvum gvo wuiyui lvum lawan mu awam e shuq gvo, shidaq za wu lvum dvo, o ri wuilang hau ma awam jo e gvo.

  Akun zhang huizho ladu gi yvang numnang wui ri danze lvum dviq agvo ga wumyvuq mu, yvang gvunggat e asam lvoq shit nau lui wuimo lang shut byamjo wang e be ga.

  Wuiyui lawan dik e wuimo lang gi la- qing ma yvang huizho haudu ri wuilang gunggung zhe myvu zhe be, haumai wuilang yam ma nyi bum e huizho bve gi:“Huizho numnang wa e, lawan rau dvau lo aq, ngamoq ri ki gvam byvam dvo, haumu lui wuilang ka zhowo ma jo e mu wui e ge shuq le lo daijvo aq.”ga chang giru gvi zhang, wui eq myvujo lo e huizho haudu gi:“Numnang wui e, ki gungyui gvo, ngo gi mauwe shut de lo e shi jvam hi e de byi gvat ba, haumu nangmoq ri lo daijvo ra.”ngvu dangmvau dangmyvang dai mvau be ga.

  Mvomyi zo ximai daijvo nau e gi, yvumsing awo gvut zhe e mu gi yvumsing wum-o ri wu lui gvut ra dut le, yvumsing awo gvut zhe gu dangmyvang dai mvau zhang gi yvumsing gung yvumsing mirop dong du e dut le ga. (Puq lazhang su Kongno)