Guqtung oyang

舂米谣

时间:2020-04-08 09:24:03

 (Hida le atang ximai wucoq aq)

 Yoisa yoisa yoilvu yoi…yoi…

 Ngamyvi zhigau so nving yoi…yoi…

 Ngapo Zaupai so ngvu tung ma dvo le

 Ngamyvi Zhanvam so ngvu tung ma dvo le yoi...yoi

 Byigau so e myihui myibun myibun gvun ra yoi...yoi

 Yoisa yoisa yoi..yoi

 Ngabyi munu tung e guq e yoi…yoi…

 Shi myvo daja moq o zo le

 Myindum byinpye zo hui aq o

 Napdum gohut zo hui aq o yoi…yoi…

 Invung Lungsang bum kau ma zung dvo

 moq e yoi…yoi…

 Rapoq zangzo shang o yoisa yoi…yoi…

 Rakat lvumnang lui eq

 Myindum byinpye hui shang

 Shi myvo moq e dvaja moq e yoi…yoi…

 Rayvum zo wui e yoisa yoi…yoi…

 Ngapo ulung zaugau zo le

 Ngamyvi Nangtung wui zo le lvang

 Wum zo bo aq

 O zo doq aq yoisa yoilvu yoi…yoi…

 Shi myvo yuqzhvit lamung zo zang le le

 Guqyuq naunvung zo zang le le

 Shi myvo daja moq zo le le

 Wum zo bo ra

 O zo doq aq

 Shi myvo moq e yoi…yoi…

 Yoisa yoisa yoilvu yoi…yoi…

 Shi myvo moq e dvaja moq e

 Ngashu ngasha zo zang le le

 Dvaja wum zo bo gveq

 O zo doq gveq

 Magui wum zo bo aq

 Manang o zo wo aq

 Yoisa yoilvu yoi e yoi…yoi…

 Ngabyi munu tung e guq e yoi…yoi…

 O le momvoq zo le yoi…yoi…

 Layau momvoq te jo gveq le yoisa yoi…yoi…

 Zomvoq temu te jo gveq le yoisa yoi…yoi…

 Myausui luqmu luqte zo jo gveq le

 yoilvu yoi…yoi…

 Ngabyi munu tung e guq e yoi…yoi…

 Abyi munu zhvoq e napzang lawang au e yoi…yoi…

 Ozo ri lvang ulung yui lvang ka zo bo gvo yoi sa yoi…

 Yangding no lvang ka zo bo gvo le e

 yoi…yoi…

 Myilik hing ho hing wo ra e

 Mangmyen ngun ho ngun wo ra e

 Shozo zang gveq le ye yoisa yoi…yoi…

 O le so myvang qi-u atung ra e wum zo

 bo gveq

 Byap myvang u lvang awe ra e o zo bo gveq

 Layau ka mau lo le lvang o yoi…yoi…

 So lo qo wo qang wun ra e

 Wum zo bo gveq yoi…yoi…

 Gu lo zam wo kap wun ra e

 Wum zo bo gveq yoi…yoi…

 Goqjva sai lo modo zhi le lvang gi

 Hai e ulung yui lvang ka zang bo wun gvo dve

 Nga e zoyuq naunu wui e

 So lo qo wo qang wun gveq le yoilvuq

 yoi…yoi…

 Shi myvo moq e dvaja moq e

 Ngabyi Zhangnvam tung e guq e yoisa

 yoi…yoi…

 Ngamyvi Zhangnvam zhvoq e zapzang lawang au e yoi…yoi…

 Byizo zo le lvang gi byicam zo zang aq o

 yoi…yoi…

 Yuqzo zo le lvang o yuq-o zo doq aq o yoisa yoi…yoi…

 Ngashu ngasha zo zang le lvang yoi…yoi…

 Paqzhvi laigva zo se aq o yoi…yoi…

 Mausau liklong laigva zo se aq o yoi…yoi…

 Ngamyvi zhvoq lo zang e yoi…yoi…

 Yuqzo lanu wui e

 Byizo munu wui e yoisa yoi…yoi…

 Layau nyi gau kang le

 Milik hing ho hing zo wo gveq yoisa

 yoi…yoi…

 Ulung yui lvang ka zo bo gvo yoi…

 Yangding no lvang ka zo bo gvo yoisa

 yoi…yoi…

 Ngamyvi Zhangnvam le e yoi…yoi…

 Nga e zoyuq naunung wui le

 Ngashu ngasha wui le

 Dvon e byubau yau ba le e yoi…yoi…

 Shi myvo layau mingkang mo ma e

 Zoyuq naunung wui e yoi…yoi…

 Ngamyvi dvai lo kun gi

 Rakun dvai le razhon zuq aq le e yoi…yoi…

 Ngamyvi nving o zokui gvanglvang amu

 Yoisa yoi…yoi…

 O le lvang o myindum byin zo bo be

 yoi…yoi…

 Napdum go zo hut gveq yoi…yoi…

 O le dvaja bang e yoisa yoi…yoi…

 Rapoq zangzo bo shang

 Ragom wuishuq bo ri

 Rakat qo chom so shang le e yoi…yoi…

 Rakat lvumso nang shang le e yoi…yoi…

 Ngamyvi zhigau tung dvo gvat ba yoisa

 yoi…yoi…

 Woqgau ngvat dvo gvat ba le e yoi…yoi…

 Yoisa yoisa yoilvu yoi…yoi…

 Ngame zhigau so nving yoi…yoi…

 Ngapo Zaupai so umtung ma dvo le

 Ngamyvi Zhangnvam so umtung ma dvo le yoi…yoi…

 Zhigau so e myinhui myitbun myitbvun gvun ra yoi…yoi…

 Yoisa yoisa yoilvu yoi…yoi… (Banbe)