Mvomyi zo, dvira mo

小故事,大道理(故事二则)

时间:2020-04-02 15:21:05

 ※Zunmo e piwang

 Zunmo idu zomut le gi jvijvi gu maukung ma dang wun bigvo, yvangnvik son ri kisu ga ri re bangdvai angvut zhang bumwoq ri za gi myang zhvupzo ra ngvut le ga mu, wum ashun e za dang ho nyi bigvo ga.

 Asu yvangnvik gi hai ri amyang wo hozo, nginoq zo ladu e wupzo zi lvang amyang ga.Haumu zunmo ladu gi wumshun paqpaq ga lui, luqgok ma dang jo zung e mai e yvupmui zung gvun be ga.

 Gadu zunmo ngvutzhang myit abyit lui, maukung ma lvingqut ada da dang wun ba, zvomra dang wun zhang, yvang gi mvanzo kau ma bangdvai ladu ashau myum gu haqlung dvo e ri myang mu, bangdvai hau ri wo myang zhvupzo be.

 Haumai yvang gi bangdvai waq mu yvang numnang nam ma lo zung jo gvat zhang, lagon su zunmo gi ashau wu misa dik lui:“O, nang zhvau gi piwang bo dik ri mvai.”ga lvom dai be.

 Bangdvai myang zhvupzo su zunmo dum dai e gi:“Em mo, ngvut ri kai, asu ngo son gvat wu ri piwang gi gvam shigvut su la bo ri ngvut ra.”ngvu ga.

 Mvomyi zo ximai daijvo nau e gi, bangdvai wo myang zhvupzo su zunmo haudu gi, myung ri aga, gvam shigvut shizha su ngvut lui, mvanbvung kau ma haq gop dvo e bangdvai ri myang hozo su ngvut le.Haumu, piwang gi gvam shigvut shizha、unuq lik、haimu zui gvilvang kadong zuige ra nyan paqzhvi bo su sheq la bo le ga.

 ※ Bauwoq eq gviyeng

 Giyeng gi yvanggung yvang mikon kon ngon dik su ga son mu, nyeyam layoq yvang mikon za kon gvun lui lai be.

 Aqing gi lanyi eq lanyi lai lo nyi zhang, gu dik e joqmyo lo zhe dvo lang be.

 Giyeng gi abun su ga ma ngvanpyu jo、laingam mut e joqmyo zhe dvo lang lui, yvang gokun mikon kon lui nyi gvun e sikmo gam ma buiwup ri amyang lo, buizo nene za toq lo e ri amyang lo, zhe yvang gi yvang nyeyam ri mikon za kon gvun lui joqmyo zoze hai ri abun ho dvo ga, haumai yvang gi zomut jvijvi gu e bauwoq bum shut dong wang lo be ga.

 Giyeng gi bauwoq bve joqmyo ri zo ra guq lvap jin nyi e lo myang mu, ngaubyi ngaunvap eq:“Bauwoq zo bve e, ngo zomut dik ri mvai, ngo ri zo ze lason byi gvi laq.”ga dai zhang, bauwoq bve gi:“Giyeng nang gi zoze ho yo nyeyam ri hai gvut e byuq e? Joqmyo ri zo ra ze hai zilvang aho dvo lvu?”ga myi bigvo.

 Akun zhang giyeng gi:“Nyeyam ri ngo gi aqing abo dik mvai, jin le ashau, nyiwui ngondik e mikon e kon gvun ra dut ra.”ga.

 Bauwoq gi advam wuizui chik mu:“O, ngvut ri lvu? Nang nyeyam ri mikon kon gvun e wa joqmyo ri re mikon e go gvun zhang ngvut be mvai.”ga rvoimyving bigvo.

 Mvomyi zo xima daijvo nau e gi, gvuqdui zhiwa uq mying te jo lui zuizo zuishuq ra dut le ga, zuizo zuishuq ra kun gi za nyigvun supgvun zhang gi, mutpu buinyi dat zhoq dvo lang le, wuishit zomut pu zhang sheq nungngvam bo ri hai lazhvum abo lo.Yvumsing loqwa migva ge age e gi, yvumsing zui e loqmu, yvumsing lai wu e buinyi ri wu zhang she se le ga.

        (Puq lazhang su Kongno)