Guqtung oyang

舂米吟

时间:2020-04-02 15:19:02

  —— Zhinpau Mulum

   Yoisa yoisa yoilvu yoi…yoi…

 Aman ramyin sun le yoi…yoi…

 Myiwang zun lo guq e yoi…yoi…

 Tanzo lvo mai zun e guq e yoi… yoi…

 Kunap sungung po le jo ri

 Wawoq po le jo ri

 Mau su zoze lo be yoi..yoi…

 Ngabyi munu tung lo guq e yoi… yoi…

 Sungung wawoq po dvun lui eq

 Lalam mau lvang rau bo be mvai yoisa yoi… yoi…

 Ngabyi munu putdvoq zangyang lui eq yoisa yoi…yoi…

 Cummo lawun wang yap e ba koi o yoi…yoi…

 Myamzui guq e yoisa yoi…yoi…

 Guqzo lan mai wup e

 Lawun wang yap e ba koi o yoi… yoi…

 Yoisa yoisa yoilvu yoi…yoi…

 Zumtang wang jo e ri

 Labam wang jo e ri

 Cummo lawun wang yap be o yoi yoi…yoi…

 Zhizo lvo e jizo lvo e

 Ngabyi munu loqyung lvum mai zui ri tung ba yoisa yoi…yoi…

 Ngabyi munu tung e guq oi yoi… yoi…

 Radam tung zhang muq lui aq o

 Ngabyi munu tung e guq oi

 Radam byang zhang zan lui aq o yoi…yoi…

 Ngabyi munu tung e guq oi

 Racham zhvoq le zapzang lawangau dvoq aq o yoisa yoi… yoi…

 Paumang zo le pyimyin zo le lvang o wum zo bo aq

 O zo doq aq yoisa yoisa yoi… yoi…

 Ngabyi zhvoq lo zang e yoisa yoi…yoi…

 Ngamyvi zomyvu wui zo le lvang

 Ngapo zomyvu wui zo le lvang

 Magui wum zo bo aq

 Manang o zo bo aq

 Yoisa yoisa isi yoi…yoi…

 

 Ngabyi munu zhvoq e zang oi yoi…yoi…

 Shi myvo daja moq o zo le

 Yuqzhvit lamung zo le lvang o

 Zoyuq naunu wui zo le le

 Wum zo bo ri o zo doq aq yoi… yoi…

 Shi myvo daja rayvum moq zo le lvang

 Wum zo bo aq o zo doq ri

 Myindum byinpye zo hui aq o

 Yoilvu yoi…yoi…

 Napdum gohut zo hui lui eq

 Daja moq o rayvum zo wui

 Radung byinmu so le lvang o wum zo bo aq

 Yoisa yoilvu yoilvu yoi…yoi…

 Yoisa yoisi yoisa yoi…yoi…

 Ngabyi Zhangnvam zhvoq e nap zang lawang au oi yoi…yoi…

 Byizo zo ri lvang gi byicam zozan aq o yoi…yoi

 Yuqzo zo ri lvang o yuq-u zo doq aq o yoi sai…yoi

 Ngashu ngasha zo zang ri lvang paqzhvi laigva zo se aq o yoi…yoi

 Ngamyvi zhvoq lo zang e yoi…yoi

 Yuqzo lanu wui e byvizo munu wui oi yoisai …yoi

 Layau nyigau kang le myilik hing ho hing zo wo gveq yoi sai … yoi

 Ulung yui lvang ki zo bo gvo yoi …yoi

 Yangding no lvang ko zo bo gvo yoi…yoi

 Moqtoq zhi wun ri le modo zhi wun ri le shun shun tangtang wo zhi wun gveq yoisa…yoi

 Nga e zoyung naunvung wui le

 Ngashu ngasha wui le

 Dvou e byibau yau ba dve e yoi…yoi

 Shimyvo layau mingkang mo ma zoyuq nau nvung wui e yoi… yoi

 Ngamyvi dai lo kun go rakun dai le razhon zuq aq dveq yoi…yoi

 Ngamyvi nving o yoisa yoi

 Zo wui dvang lvang amu o le lvang o myin dum byin zo bo be yoi ...yoi

 Napdum wo zo hut gveq yoi ...yoi

 O le daja bang e yoisa yoi

 Lapo zangzo bo shang lagom wui shuq bo ro

 Rakat qoso so shang yoi...yoi

 Rakat lungso nang shang e yoi...yoi

 Ngamyvi zhigau tung zo gvat ba yoisa...yoi

 Wo gau gvat dvo gvat ba yoi...yoi

 (Aban shi, tangda wucoq aq)