Cungtoq lo be

诗歌:春来了

时间:2020-03-19 09:14:41

 

    Cungtoq lo be

 Mausoq ri nye lo be

 Myigung ri pop lo be

 Sikzo mvanzo nyuizhvoi lo be

 Banzo nebo zhvoi lo be

 Ngvoqzhvit ngvoqzo dang lo be

 Cungtoq lo be

 Muzui zhisai yamyoq zhe be

 Sunkau huwa nuqpyi ho yam be

 Yotung guqzo muilvum gai yam be

 Azhvi ne sap dvo be

 Awa li waq yopuq dvoqso be

 Anu woqgan zhimu sopzui be

 Cung eq zantai be

 Do eq ngattai be

 Zuizo zuishuq shigvut e lo shang koi

          Gvasu Kongno