Zaizo yvo dat byuze qo

景颇族风俗习惯及禁忌

时间:2020-03-19 09:12:42

 (Hida le atang ximai wucoq aq)

 16. Zaizo wui yvum ma wang lo bing ri “ka mai lo e, rau le be zung aq” ngvu tep za lvom nyo, zung zhang lvom dvun shit, dvangkuq lvom waq byi, nyva- jvung lvom nyvun, bingpuq ipe lvom zhau gvut ra dut le.

 17. Zaizo yvum ma bing gvut su zung zhang dvangkuq ma rau ajo zung gvut age yap shuq dvo, myamzui jvetoq、yvupwap、 bvunglvung ka ri age kat zhui wu byi.

 18. Zaizo yvum ma bing gvut su tung shambyam jvoq ma tep qut lvang mu, zung zhang ma dvem za jo zung gvat, yvumsing eq bviming lago ming lvum gvun gvut ra le.

 19. Tunggva lan wun e myiwe wui yvumkau ma tunggva lan age wun zung yap dvo, zhvunghuq ze hai bo zhang yvumsing ri qut byi, zhvunghuq ze abo zhang gi byu azang tung ra zhang ma qut zvung dvo gvut ra le.

 20. Zaizo wui e king bvoi ka pinglum i zhau lo kun, bing gvut su qunmyvi yu eq gvutgvut age dvu shuq byvam, qundu ma la- zvui hut dvau byi mu lage shuq le, ashuq ngvu ri age he na shi, ashuq gvolvang qunmyvi yu lui qundu ma hut dvau byi zhang paudap le.

 21. Zaizo yvum kumdong mai lai toq lai wang wun kun, kumdvang ma age doq nang, ri age qakyap dvo.

 22. Zaizo wui suyvum wang lo kun gantung kum eq kohot kum mai age doq wang, toq ri age toq lo, yvumbvan gantung pyot gvut ri age wang rot byi.

 23. Zaizo zomoq wui mung yvum umtung shut age zung, qitang zhau mu zung ra le. Mungwui dang dai kun zomoq wui danglat age pyit, hai dang bo zhang mung ngvut su ban dai tang ma, paudvap za mai ge dai le.

 24. Zaizo zoshang wui gvo bang ri dang age dvu, gvo bang dai e dang azho gvolvang, ban dai tang ma paudap za mai lage dai bvun jvo le.

 25. Zaizo zoshang wui gvo bang hi mai mongmang gvut age solai wun, alai adut zhang gi qiloq zhvumzhvum, gungdu ngong ngong za gvut zai so lai ra dut le.

 26. Zaizo wui yuqgung eq byu ri age bat, bat zhang myuq dat pyeq lo byuq le ga.

 27. Zaizo yvum kumdun、kumzing bve ma sham eq age zan, zan zhang inu iwa ri zan e dut le ga.

 28. Zaizo yuqge wui inu iwa nyi ashi ma nvutmui age dvo hing, myvizo wui igu imvoi nyi ashi ma uzung age zung.

 29. Zaizo wui yvumkau ma chobe la dang age dai, nvutyang age chin, isi age si, zhi zhe age gvat.

 30. Zaizo wui lahu za e myiwe yuqge age zumzo lvum, izva sing eq za-au sing ri age zumzo lvum.

 31. Zaizo yuqge wui myiwe zoku wap ma age wang, wang zhang hai gvut gvolvang gamwoi、jvamwe gvut dat poi le ga.

 32. Zaizo choq-up myvi upnu lung tang lvoqap angaq ri byin age toq, suyvum age wang. Zonu yvangbau ri re age shup byvam dvo.

 33. Zaizo myiwe wui yuqge wui e myi-um、shamlvam、 tung shambyang eq wutbu wutme haupo ma age qaqnve byi, zang qaq- nve byi zhang yuqge dat poi le ga.

 34. Zaizo myiwe wui me dut gu e su yvum age wang, lakap aqit ngvop e pyizvang age zvang, wang de choq de gu bu ri age wut.

 35. Zaizo myiwe wui paudap byu nyi zhang ma zung ri, qi zhvumzhvum za gvut zung ra le, qiqaq lvam mo gvut age zung, qi gvunggvik mu ri age zung, byu pau adap su sheq isu gvut lazung le ga.

 36. Zaizo wui su yvum wang lo ri byu awut e age wang lo. Kui zvo dvo yvum ma kui lvom wap ri yvumsing a le kat byi zhang, kui ri bat ngvau le gvut ri age kat wang byi.

 37. Zaizo wui numnang yvum mai so toq lo kun, yvumsing ri lago dai jvo dvo mu toq lo ra le.

 38. Zaizo wui lakat qo zang so bvong e numnang wui eq so ganglvum kun, “yvo mai lo aq” ngvu kunngvui zo mai dai gang- lvum le, zhit ri angvu e pyang gvut byuq zhang gi byu pau adat dvap e dut le.

 39. Zaizo Munau zumgo e kun, buimang lvomang wui ri go pyit age pyit, yvangmoq tang ma goyan ri a e ge chang yan, mingzum shui go bang tang ma la ge chang go yan le.

 40.Zaizo wui yuqge woqgan zhimu amu, qing-ap anyau. Myiwe wolai awaq, yo abyin、apuq ba.

 41.Zaizo myiwe wui nemvui amvui, tan awoq, tunggva lanzo asai.

 42. Zaizo myiwe wui dumsa agvut, qangzhong azhong, gaungvui asat, zing-ut chapcheng abat go.

 43.Zaizo yvum ma woq sat zo zhang, woq ulvum gi pau zhe dvap ra e mangzo ri woqbut eq laha cheq wu nvang le.

 44.Zaizo wui woqmyik woq sing ri i-mang ga le, i-mang gi mangzo ri gvang byi le, zoshang wui age zo.

 45.Zaizo wui yvumsik sai zhang lawa bang chom zing lui mvangku chom e le, haumai yvum wo mau dvo zhang gi zangzhup chom zhupzo mu zinggo lamyin maubo chom go gvun le.

 46.Zaizo wui pyizvang eq yvupmo myi dvo le zoshang ri age hut, pyizvang eq hut zhang awo bun lo ga.

 47.Zaizo wui gonyen napsun noq mai dvoq mu wiksik lo lu kam lvum le, kam lo e wuisik eq zang lo gaizo zhang lazan tung nguingon yapkap le ga.

 (Banbe)