Jvoqo lalvai

景颇族“勒唻”———吟春

时间:2020-03-13 09:22:32

      Chumlut Laqdvoi

  Yvangngoi yvangngoi yvangngoi yvang~~ngoi

 Yvangngoi kuyoq jo re wa dvi oi

 Kubun wa ri wa dvi oi

 Cunggong lut lui o

 Zanpyang hi hu lo be o

 Cungpyang nung hu yoq du dvo be o

 Yvangngoi yvangngoi yvangngoi yvang~~ngoi

 Zhimu zhvungmyo yoq du dvo ra o

 Woqmu ngvatmyo yoq du dvo ra o

 Zhi ma nving o jvoq bo de ma o

 Wa ma nving o myoq bo dvo be ga

 Kuyoq jo re gvolvang oi e

 Mangkang jvowaq mying lo yoq du dvo be o

 Yvangngoi yvangngoi yvangngoi yvang~~ngoi

 Gvukdui zo lvang dvi zhiwaq zo lvang o

 Mying lo bilang qang lo yoq du dvo be o

 Bvukdun gorong zo lvang mying lo yoq du dvo lui o

 Ulung bum ma jo ri lvang o

 Laguq uqzhup lo yoq dut be o

 Labyvi bvadam lam ma jo re lvang

 Layang yo zhup lobe o

 Dung ma uq-mying lo be o

 Lang ma bvoham lo be o

 Nezo labam bo re wu ri lvang

 Bolui shi zui bvau ging dvo be o

 Pyuzo banne bo zo ri wu re lvang o

 Myikshui tan mu dvo be o

 

   Yvangngoi yvangngoi yvangngoi yvang~~ngoi

 Lashap zo re wu ri lvang

 Banmyo zo re wu ri lvang

 Wang wu myitchin ging dvo be ngvut ro

 Pyo wu nyuqnyun zhvoi be ngvut ra o

 Lat wu gvoqcan yung zhvoi dvo be o

 Shilvang zo re wu ri lvang o

 Dvangge zo re wu ri lvang

 Shizui bvauging dvo be o

 Yvangngoi yvangngoi yvangngoi yvang~~ngoi

 Ulung bum ma nving o

 Maumvan mvan lo yoq be o

 Labyvi myi ma myiman mvan lo yoq be o

 Kuyoq jo re wa dvi oi

 Aban mu myo yoq du dvo be o

 Wambying zoho yoq be o

 Gunggum caukan yoq be o

 Aho zo re wam eq shit e yoq be o

 Amu wut re gung eq shit e yoq be o

 Yvangngoi yvangngoi yvangngoi yvang~~ngoi

 Wambying zo re ra me shang ngvu lui

 Gunggum cau re ra me shang koi ngvu lui o

 Pundu yoq be o lvauyang yoq be o

 Myoqcau yoq be nung byit yoq be o

 Mauyung cham zo jo lo be ngvut ro

 Myige zvenoq qi lvang pop lo be ngvut ro

 Myige qi ma nving o jvoqo yoq be o

 Zhvinchui byap ma nyi nvam yoq be o

 Yvangngoi yvangngoi yvangngoi yvang~~ngoi

 Zhise gum ngo angvut ro

 Paumang gum ngo angvut

 Kese gum ngo angvut

 Pyimang gum ngo angvut

 Zoshang nving ngo gi

 Kunbvan le su ngvut ra

 Mying mu le su ngvut ra

 Dvun nau wo hi ngo ngvut ra