Mvoqmyi zo, dvira mo

小故事,大道理(故事二则)

时间:2019-11-08 09:46:59

 1、Zhamzhau hui su e piwang

 Byupo layuq wuilvai zhamzhau hui e mizho, byu ri anyi e wuiyoq ma zang myu zhe be, haumu yvang gi wui- lvai zang lai zhang le qiyu gvi shang ga lang nyi be, asu buinyi isum nyi ban lai lo ri re wuilvai lacham ri amyang lui, yvang gi wuiyoq yam ma yvumzun zo sai lui e lung dvo be.

 Lanyi ma ri, yvang sikbvung kau ma zoze kat ho le ga mu dum dvau lo zhang, yvang zvangzvi wo sai dvo e zunzo gi myimo wunwun duq dvo lang be, haumu yvang gi yonbyvi byit lui, maukung shut dvuwu dvo mu:“Maukung girai e, nang gi haimu xisu gvut ngo ri mirop byi le lvu o!”ga ngauzung dvo be……

 Yvang buizo wang lo shoq simui yo ma yon zung dvo zhang, awe ma wuilvai mo lacham yvang shut do le lo be, haumu yvang ri le wo qi yu bigvo.

 Yvang ri kisu mu le myang qiyu gvo lvu ga zhang, akun yvang e zunzo nye e myikau ri byu bve eq myang lui, hau zhowo ma byu nyi dvo e se gvi mu le myang qiyu gvo e ngvut ri ga.

 Mvomyi zo xima daijvo nau e gi, byu e labyvat ma gi kisu zhamzhau ri dat tunghui le, lawam zhamzhau gi nang ri ajvu ri dat zang byi le, haumu lui ngui e ri ge, yak e ri ge, kisu hui gvilvang myit sidiq mu lago piran byvam aq ga.

 2、Nozhit e loze

 Loze gi myang ri nozhit zvuq mu, kisu wa ngvut ri laq zhvam wu ra imyit bo be.

 Lanyi ri, yvang gi zvik za eq myang e numtang 10myi gvo ma e haq yap dvo lui:“We, myangmo e, nang gi ngo wut e wojo le lvu?”ga e giru gvat be.

 Akun zhang myang gi zhit ri aga, haimai loze gi myang eq 5myi za jvo dvo ma dum so zhe e mu:“We, myangmo e, nang ngo wut e te awo jo lvu?”ga dum e giru myi gvat be.

 Akun myang ri hida eq lazhung za zhit aga.Haumu loze gi myang eq 3myi gvo za jvo dvo ma dum zhe e lui:“Nang ngo wut te awo jo lvu?”ga dum lada e giru myi gvat zhang, myang gi:“Wojo ro, wojo ro, 3da yvang wojo be o.”ga dvu gvat be.

 Mvomyi zo xima daijvo nau e gi, nozhit su eq no a- zhit su ri nozhit zvuq lui, yvumsing gung yvumsing zhaq zen e su ngam.Byu layuq yvumsing gung yvumsing yvang zenbun e haunyi mai gi, yvang sheq byugo byubam dut lo nyi be ga.

 2、Nozhit e loze

 Lozegimyangrinozhitzvuqmu,kisuwangvutrilaqzhvamwuraimyitbobe.  Lanyiri,yvanggizvikzaeqmyangenumtang10myigvomaehaqyapdvolui:“We,myangmoe,nanggingowutewojolelvu?”gaegirugvatbe. Akunzhangmyanggizhitriaga,haimailozegimyangeq5myizajvodvomadumsozheemu:“We,myangmoe,nangngowuteteawojolvu?”gadumegirumyigatbe.Akunmyangrihidaeqlazhungzazhitaga.Haumulozegimyangeq3myigvozajvodvomadumzheelui:“Nangngowutteawojolvu?”gadumladaegirumyigvatzhang,myanggi:“Wojoro,wojoro,3dayvangwojobeo.”gadvugvatbe.  Mvomyizoximadaijvonauegi,nozhitsueqnoazhitsurinozhitzvuqlui,yvumsinggungyvumsingzhaqjenesungam.Byulayuqyvumsinggungyvumsingyvangzenbunehaunyimaigi,yvangsheqbyugobyubamdutlonyibega. (PuqzhangsuKongno)