Myihu tun lui yopuq su

点着火把犁田的人

时间:2019-11-08 09:45:18

  (Hida le atang ximai wucoq aq)

  Hautang nyi, Laqran eq Bandam gi noq mai sundvoq mu, 9zan icau nyvun dvo, 9zan woqpo sat dvo, yvumbvan ma nodvui 9kat shum dvap dvo, nodvui zing kangmo woq shimau zhvap dvo gvut zving hen ge dvo mu, myuq guqlvap bui zvo ashi kun mai myin gunggam zhe shoq, Sija bing ka u zhe le ga lang dvo nyi bigvo ga.Sija bing le myving te awo jo lui, yvangnvik gi myiqom yam ma “pyui” ga zung yvup myvi lo eq, Lvai-ngvu bum mai lumlum za ga e laisoq mut lo e tang ma, kum gi “jvik”ga mutpong gvat be ga.Hauzhang Laqran eq Bandam gi lawan wan dvoq mu lui ban zhom lo byuq be e myi jungjung sai mut dvo mu, kumdvot mai:“Sija bing le be, Sija bing zhe be!”ngvu pau lvom dvap mu wapdoq ma lvom dve hang yu bigvo ga.

  Laqran eq Bandam gi camhing pyaq- pyaq e、sebvan buhing wutwut ma e Sija bing 9yuq ri zhvitdap paudvap gvut lvom kungga yu mu, jvangzvung mai byo-i su ga e zvan-i eq woq-u zangbung lo zving waq byi bigvo.Hauzhang Sija bve gi iloq loq eq lvom yu dvo mu:“Yvumsing wui e, nodvui zing wang ma imun shoqqo bigvo lvu?”ga myi gvi zhang, Laqran eq Bandam gi:“Ashoq qo shi o.”ga daijvo bigvo, hauzhang Sija be gi:“Hauzhang gi nodvui zing wang ma imun hi e zving shoqqo gveq.”ga shitjvo gvi zhang, Laqran eq Bandam poqgung tup dvo ma e ishang lawan wan yu chung mu, nodvui zingwang ma:“Sija e, wunli wo aq o, Sija e, wun-gau wo aq o!”ngvu shiman lui i e zving shoqqo dvo mu, Sija bve ri zangwui hanhan lo dum zhvoq byi gvo e ga.

  Hauzhang Sija bing hau 9yuq gi woq-u zangbung ri ukuq bum ma yu dvo lui, iqun za chung dvo mu:“Oh, Laqran eq Bandam gi akui mai yvumsing jvomyo wo myvu, dvang hing zo myo wo ku, jvodoq zhvi wo bying, nyilvung kup wo bying, isut ko do wo bying, igan yvum wo bying, myi eq lang wui, jvo eq au wui, upyu zuine nyige yapkap gvi shang o!”ga gvungdvon byi lui, zvan-i za shuq ngvam mu yvupmyvi lo bigvo ga.Haumu lui Laqran eq Bandam gi Sija bve so ngu lui yvupnau bigvo ngvut ra ga, Bandam loqsang woq e zhime zvikzvik za e bvuqhut dvo byi gvut bigvo.

  Laqran eq Bandam gi Sija bve zomut bigvo ra ga lui, hau tangnap mau abo shi mai dvoq mu, mut yutgung lvang alvoq myving e za zangwui ngvamngvam dvoq zhvoq dvo mu, Sija bve ka u dvoq ga langdvo bigvo.Asu yvangnvik e jam yvum cewam mai hing su duqbo e napbui lo zvo gvat ri, cewam zhvap mai zvo wang lo e bui gi ngunchap san dvo e su dut shoq, Sija bing yvup zhang ma duqbo dvo be ga.Ngvut ri Sija bve gi dvoqsam aso gvi mu, Laqran eq Bandam zvik za zaitoq e lui kum lai mai e wu gvat zhang, Sija bing bve myvik dut byuq mu, yvangnvik gi myit lvang zhaq achang mu dut gvo e ga.

  Haunyi mai, Laqran eq Bandam gi subve zhvang wum-o e toq no ara lo, myingung sanggam myihu tun lui yopuq guqho no ara lo, Sija bve le pan dvo byi e isut igan ri abvun awang gvut lui, jvoqo yoq alvoq lvai e za muzui wum gvat e mizho, nyingon yapkap yvum igvun wo gvut dut gvo e ga. (Banbe)

  其他稿签信息