Mvoqmyi zo, dvira mo

小故事,大道理:沙漠里的鸟儿

时间:2019-11-01 09:31:17

  Simui yo layo ma, sikmo yo layo zhoq dvo ra, sikmo yo hauma gi ngvoqzo 10du myit hozo hoshuq lui nyi bum agvo.

  Lanyi ma ri, ngvoqzo ladu gi yvangmoq nyingon dvo e sikyo xi simui eq um byvam lo mu zhe ri zhe dviq lo e myang be, yvang son ri amyang ma sikyo xi ri simui eq um byvam bi ra ngvut ra ga lui, yvang gi sikyo ximai gashut qo lo ra myit bo be.Haumai yvang gi yvang numnang bve ri:“Auzo numnang wui e, nganvung nyi dvo e sikyo xi gi simui eq lo zang um byvam ra dut ri mvai, nga- nvung ximai shi ashau lang nyi shang, ga zhowo shut nyi- ngon zhang lo dum ho shang mvai.”ga dai zhang, ga bang ngvoq gi ajo byi gvo, yvangmoq son ri simui yo xi laming lamau yvang ngvut le, gashut lo gvilvang shi ra za be ga.

  Ngvoqzo haudu gi yvang dai e dang o ri ajo byi gvi lui ashau son yon be, asu yvang gi sikyo ximai gashut lo ra imyit bo be.Ngvoqzo haudu 10nyi myit dang so na shi zhang, yvang myoqhi dve ma sikyo mo layo lo myang be, haumu yvang gi gibu na shi be……

  Yvang eq abi so bang ngvoqzo bve ashoi gi, ada da laimo lo mu simui eq ban lo um sat byvam be ga.

  Mvomyi zo xima daijvo nau e gi, haimu ngvut ri ge, haibyu ngvut ri ge, nganvung labyvat awo lumzo nyi, yvumsing nyan paqzhvi yutoq mu yvumsing ngingon yapkap qo ho ra dut le, wui e yak e hui lai wu zhang sheq dat gvo lo nvik dat jing lo mu byuze qo la ngon le ga.

  (Puq lazhang su Kongno)