PIGANG CUQ SHUQ LO E MVOMYI

䣼制水酒胡来历

时间:2019-10-14 08:43:26

Gokun anvam byvat ri, Mili lang yoq ma Muji Roishun ga e Zaizo myiwe myvi layuq nyi e ga, myiwe myvi xi Abum wa ga e yuqge zo layuq wo e ga. Yvangzo gi waq ngan dunggon mo gvut ban gvo ri nau awo don, nyiwui yvang nu e nau shuq ra dut. Yvang nu gi Mili lang bui toq qam shut nyi, yvangzo Abum gi Mili lang buiwang qam shut ma e Gisung bum ma nyi dut mu, yvangnu nyinyi buibui ashau we gu e Mili lang mo ashau gvo gu e gudvap mu nau e so huqhuq gvut nyi e ga, mauwo maupong builvap wuigvo wuizhe rire lanyi ri alan, nyiwui awui ake gvut shirang jvop.
Tang ma, Ninggon wa maimyi bat lo ri Mili lang ma e zam lo zang batput byvam be. Xi mai, Abum wa nau shuq ra gi zhaqyvang wuidik be. Yvang zo gi yvangnu ri lvum wu shijo lui, nau nan don yvam ra qo son toq lo be:“Anu e, ximyvang xilo nang de soqik moi wun ra, ngo nau don bira be, ngo ri naudon pazhvi laho byi wu aq.”ga lvom dai be ga. Yvangnu gi likdik likdat mo ma nau don byvam ra ga zhang gi yvumsing zo ri son shijo e su ga lui, pigang eq nau don nvang ra paqzhvi qo wo myit toq mu,   yvangzo ri pigang cuq shuq paqzhvi eq pigang munchi sai paq  zhvi lago hi mvoq byi e mai, pigang ri anu e nau gvut nau shuq nau zhang pigang zvan shuqshuq gvut aq ga daijvo byvam dvo be.
Tang ma, Abum wa gi nauyin buq lo zhang yvangnu mvoq dvo byi e pigang i cuqzvan shuqshuq gvut be. Pigang xi gi jvepjve chuichui za ga mu、namhom dut mu zhaq ngvam bun ga, xi mai, yvangzo Abum gi pigang eq nau wodon byvam be.
Ximai akui zhe,  yvo mai gi nganvung Zaizo o pigang bidat  cuqshuq zvanshuq bum lo be ga. Muji Roishun gi hingdik e Zaizo mvomyi labau ma nganvung Zaizo e pigang hi dat saitoq su dut be. 
                            (Wice Kongno)