Luxi ma e dvamyva bo yang zhi

芒市地区景颇族闹新房调(连载)

时间:2019-09-27 10:03:28

 Luxi ma e dvamyva bo yang zhi

 Chumlut Dvon

 (Hida le atang ximai wucoq aq)

 Byudik zhvung ding lui

 Wadik zhvo ding lui

 Zhvung chang zhvung ding zhvoi lui

 Ce chang ce ding zhvoi lui

 Paqzhvi le kum be o

 Paqrat le num be o

 Madoq le rot be o

 Ningtan le kap be o

 Wunli marang mai

 Wundven shinggvang mai

 Cungkang lame mo ma

 Zankang lame mo ma

 Laili mayat zhvoi ra o

 Laigva shibyvat yung ra o

 Gang-an dumsa gi o

 Shingra kingwa gi o

 Mudum Dvuwang paushuq mai

 Qetwa Laqsang byizam mai

 Mopo dangtang guq ashai o

 Momyvi gapzhvum pyi angvoq o

 Zhvung nyi ce mai

 Do nyi ngvat mai

 Wa yung maulu qap ma

 Dum yung ngoqkun lvum ma

 Mangan ngaq ra zhvung dum dving

 Wundven zhaq ra zhvung dum dving

 Wa-um lungkum bum zhvoi lo

 Watang solo lungwam goq zhvoi lo

 Paumang mangan wo ngaq lo

 Pyimang wundve wo zhaq lo

 Dumsa mangan wo ngaq lo

 Kingwa wundve wo zhaq lo

 Madoq wang ma nving

 Ningtan wang ma nving

 Gungshuq wang ma cungkong ma

 Zantum toq e zantum ma

 Cung e cungkong lamun mai

 Zan e zantum lazva mai

 Tuq zing womo gvoq ging lui

 Abyit wumchum kat dvui lui

 Zhvung nyi ce ding be o

 Do nyi ngvat ding be o

 Kungga shang koi o

 Jvingbvoi shang koi o

 Yvumgung dum dving zhang o

 Wapdang dum dving zhang o

 Sungung yvupyuq yo ra o

 Nyigung zhoqlung ngon ra o

 Majau jangjang o

 Marai raqraq o

 Wupzhup wup kum lo

 Byo zhup byo num lo

 Sungung yvummoq moq zhvoi lo

 Nyiqui zhoqwa kang yung lo

 Sikyuq gvoqzo can e me ra moq

 Gauzvang nvongzo dving e me ra moq

 Wayuq bangche zhvoi e moq

 Pungchui wangban zhvoi e moq

 Budang wunli rotrot

 Busang wundven kapkap

 Cungkang lame mo

 Zankang lame mo

 Mau-au yin ding nyi ra o

 Myi-au zam ging nyi ra o

 Cungwut cung ding angvoq o

 Zanwut zan ding ashut o

 Dvamyva wunli wo be o

 Bo yang ngelang lvo be o

 (Banbe)