Mvoqmyi zo, dvira mo

小故事,大道理(二则)

时间:2019-09-27 09:59:50

 Mvomyi zo, dvira mo(Ikat)

 Ngozo anu e dangjing

 Ngozo myvi yvangzo shui lui wuikau ma zoze kat hozo wun bigvo.Laqing ma, yvang miwui hi ma nene gu ze lemyu dvo be, ze hau homsing nam le ashau.

 “He gi ngvamdik e zoze ngvut ra!”ga mu, ngozo nu ladu gi lawan e tem ngatzo gvat ra son be, akun zhang yvangnu ngozo myvi gi yvangzo ri lawan langzing mu:“Age zo, xigi byu bve le nven qo dvo e ze ngvut le.”ga dai- jvo be.

 Akun zhang ngozo nu gi yvangnu ri:“Asu zoze he gi ashau yvang ngvam ra dut ri mvai, dum ngvut ri nganvung ri nven e ze ri amyvang, ngo kadong gvut zhang sheq zoze xi wo myangzo ra lvu?”ga dum myi be.

 Ngozo myvi g:“Nganvung ri nvenze hau he zoze kau ma yvang gvat dvo le, nang adat myvang, laqma nang su zoze he e zo zhang, nang gi gvang lvang jo ra dut le, haumu zoze he eq wewe yvang byvam aq.”ga daijvo be.

 “Asu zoze he gi nganvung myoqhi dve ma yvang zhoq dvo ri mvai, kasu gvut zhang sheq gvang ri ajo, ngvamze xi dum myangzo ra lvu?”ga ngozo nu ladu myit ashi mu yvangnu ri dum myi be.

 Ngozo myvi gi yvangzo ri:“Ngazo e, nang gvang ri ajo mu zoze xi dum myangzo ra ri gi wui ra, yvumsing e gvang wo bau ra qo gi zoze xi ri a e zo, laqma nang dvoq yvang zoze xi e zo ra ngvut ri gi nanggvang dat jo byvam bi ra, haumu ngazo bve e, nganvung ri nven dvo zoze xi eq wewe yvang byvam shang.”ga lago za sai daijvo be.

 Ngozo nu gi ungut ngut mu, dum myi e gi:“Akun kisu gvut zhang sheq zoze kau ma ngonven bo e se ra?”ga.

 Yvangnu gi:“Haizhung zoze ngvut gvi- lvang yvungsing aqik e, wum agvat e myangzo ze akau ma gi nvenze bo le zhavat ngvut le.”ga mvoqjvo ra.

 Mvomyi zo xima daijvo nau e gi, subve eq nang ri gewang myomyo byi e numnang ma gi, mirop zhamzhau dong mo qo e zhang bo le, haumu, alugu myangzo myangyu e ze ri gi agon a e ge yu, hau angvut ri mirop mo jo le ga.

 Awo dubyvam e nodvui kat

 No ladu nyiwui lazhung za e liklai abo、nguingon abo e buinyi agvam lai lo.

 Kui ladu ri zo aji, nyi angon, yvumsing po eq dum bat e buinyi agvam lai lo.

 Haumai, yvangnvik gi myin ri pangtoq lo mu sikyo wilam ma nguingon buinyi e lai goq ga pyelvum dvo bigvo.

 Myin ri, kui gi no ri dvui dvo e sikgam wang ma zhe le lo be.

 Haumai kui gi no e nvo ma dvui dvo e nodvui kat ri ngatpyit byi ra son eq, no gi abyi ngatpyit, haumu kui gi ashau mau be, yvang no ri wu dvo mu:“Hai lazhvum, nang agvam pang lo dvi?”ga myi zhang, no gi uling he mu:“Angvut o, ngo gi dvui xikat eq za agvam gang, yvang gi ngo eq cezan chom bvong nyi be, nganvik pangtoq lo be mai ngo hai ri awo lo, dvui xikat za lawo alo, nang ngo ri sikgam mai la pyi qo byi aq, dvui xi ri gi ki ngatpyit.”ngvu ga.

 Kui kayung ayut mu no e dang jo be, yvang gi zvangzvi sikgam mai nodvui wo pyi mu, yvangnvik gi wilam shut dingpang e lo bigvo.

 Kui gi qiloq zvangzvang wo ding mu bumqi shut ding na shi be, asu yvang likwu gvat zhang no ri gi yvang yvumsing po eq dum le wo she lo be.Akun no gi kui tang ma so nyi ri, yvang ri dvui dvo e dvuikat luqgok ma lo te dvo mu, zvangzvi wo langtoq lui dum pang le ga zhang, yvang e yvumsing po wo kat zhe le bi nvung.

 Mvomyi zo xima daijvo nau e gi, laqma nang lazhung wo myang o zhang lazhung gi dat byuq byvam le, wo myang o zhang ri dat wo lvoqpyuq le, haumu, so e lo e qo ma, nang su gokun ri awo byvam qo zhang gi nang qoso qi ri zang kilaq le ga.

 Awo dubyvam e nodvui kat

 No ladu nyiwui lazhung za e liklai abo、nguingon abo e buinyi agvam lai lo.

 Kui ladu ri zo aji, nyi angon, yvumsing po eq dum bat e buinyi agvam lai lo.

 Haumai, yvangnvik gi myin ri pangtoq lo mu sikyo wilam ma nguingon buinyi e lai goq ga pyelvum dvo bigvo.

 Myin ri, kui gi no ri dvui dvo e sikgam wang ma zhe le lo be.

 Haumai kui gi no e nvo ma dvui dvo e nodvui kat ri ngatpyit byi ra son eq, no gi apyi ngatpyit, haumu kui gi ashau mau be, yvang no ri wu dvo mu:“Hai lazhvum, nang agvam pang lo dvi?”ga myi zhang, no gi uling he mu:“Angvut o, ngo gi dvui xikat eq za agvam gang, yvang gi ngo eq cezan chom bvong nyi be, nganvik pangtoq lo be mai ngo hai ri awo lo, dvui xikat za lawo alo, nang ngo ri sikgam mai la pyi qo byi aq, dvui xi ri gi ki ngatpyit.”ngvu ga.

 Kui kayung ayut mu no e dang jo be, yvang gi zvangzvi sikgam mai nodvui wo pyi mu, yvangnvik gi wilam shut dingpang e lo bigvo.

 Kui gi qiloq zvangzvang wo ding mu bumqi shut ding na shi be, asu yvang likwu gvat zhang no ri gi yvang yvumsing po eq dum le wo she lo be.Akun no gi kui tang ma so nyi ri, yvang ri dvui dvo e dvuikat luqgok ma lo te dvo mu, zvangzvi wo langtoq lui dum pang le ga zhang, yvang e yvumsing po wo kat zhe le bi nvung.

 Mvomyi zo xima daijvo nau e gi, laqma nang lazhung wo myang o zhang lazhung gi dat byuq byvam le, wo myang o zhang ri dat wo lvoqpyuq le, haumu, so e lo e qo ma, nang su gokun ri awo byvam qo zhang gi nang qoso qi ri zang kilaq le ga. (Puq lazhang su Kongno)