Luxi ma e dvamyva bo yang zhi

芒市地区景颇族闹新房调(连载)

时间:2019-09-20 09:28:13

 (Hida le atang ximai wucoq aq)

 Ungbui bo lu mu mai

 Ungloq shizui zhvung ging lui

 Byu nyi wa luq e

 Tum nyi ngo bying e

 Kudui zhvoi e gan

 Du-qa zhvoi e yung

 Wapji dum dving zhang

 Wapdang dum dving zhang

 Lawut byam le lvang

 Lapoq kam le lvang

 Lawut lo byam zhvoi

 Shokam poqtung lo yung gvat

 Ungbui wut byam zhang nving gi

 Unglvo gan yu zhang nving gi

 Lanoq poqyung qap mai

 Lanoq poqlvo gap mai

 Shotau yang ngvu mu

 Shokam poq ngvu mu

 Loqyo zo hi zvo gvat lui

 Loqyo zang hi hum gvat lui

 Myi chang lang gi o

 Au chang jvo gi o

 Labvuq cau bvong yung ra o

 Laleq hum gan zhvoi ra o

 Zangbung lanyang zhup mai

 Woqnoq uye cham mai

 Zo ungwaq yo lvum lui

 Shuq qunglum chui lvum lui

 Byubik zhvung zo wui ra o

 Wabik zhvo shuq wui ra o

 Mayat zhvung zo wui ra o

 Maya gan shuq wui ra o

 Igu wamo gvoq tuq ging ra o

 Imvoi abyti wumchum kat dvui ging ra o

 Rvat eq tam le wui ra o

 Pu eq nvau le wui ra o

 Pau sang myizvoq kap shang koi

 Mo sang zozvoq rot shang koi

 Pausang myizvoq lui

 Mosang zozvoq lui

 Lalik myiyu zhvung ding zhang

 Lalik yobyin gan kap zhang

 Lamo zo wadang gum ra o

 Labang guq gauzhvi bying ra o

 Ngapo paulum ga le

 Ngamyvi shuqnuq ga le

 Dvanghing zomyo myvu lui

 Yohing jvomyo myvu lui

 Lvumlik luhi wo e ga o

 Dvungshin byihi wo e ga o

 Pau sang myizvoq yung yu lui

 Mo sang zozvoq gan kap lui

 Lawut byam le yuqzo Gamshong ga o

 Lashi zui le byizo Gvoqshong ga o

 Lamun wun dving lui

 Lazva wun dving lui

 Bvoming bvoman kum ra o

 Laili laigva num ra o

 Wap dang dving lui

 Wap ji dving lui

 Lamo zo wadang gum zhvung dving be o

 Labang guq gauzhvi bying gan dving be o

 Jvo chang zhvup e jvo dving be o

 Nyi chang zhup e nyi dving be o

 Madoq zhvoi be o

 Ningtan yung be o

 Byudik zhvung ma kap be o

 Wadik zhvo ma rot be o

 Ngazvhi e tauzhvi

 Ngawvoi e tapan

 Paqzhvi marang mai

 Paqrat shinggvang mai

 Paqzhvi mayat ra o

 Paqrat shibyvat ra o

 Zhi e anbum moq mai

 Woq e cegau ngvat mai

 Mopo dangtang guq e ashut o

 Momyvi gapzvum nang e ashai o (Aban shi)