Myinsun

晚安

时间:2019-07-12 16:29:46 来源:德宏团结报载瓦文

 Kimyin, maukung lvomo zvozhvoi dvo

 Seyo mvanbvung zhire mying

 Nang gi yvupdvo be luq

 Ngo yvupmyoq awo chum

 Yvupsun amui

 Wuixin pongwu gvun nyi le

 Ason ra qo zang son wang lo ra

 Ngo aman nang ri yvupmoq myang ra

 Zhonggok ma nang eq laha laigva chom wu nyi le ngvu

 Gungjing kai ngvu zhang yvupmoq

 Yvupmoq ngvu zhang gungjing myoqmyang myang

 Zhongzo kun nganvung myit zhaq cong e wa

 Laigva paqzhvi lago mvoq yu mu

 Zaizo yvummau lago lo chom zuiring shang ngvu

 Nganvung Zaizo amyvu ri lvoqdvoq lvoqgvung ra ngvu

 Nganvung Zaizo gi subve toq ma tangjo nyi le

 Kanyi sheq wa wo bigvo ring lo ra dvi

 Zaizo yuqge wui ipe ri zhang ra dut ra

 Yapyen eq jvan ra be

 Zoshang wui paqzhvi laigva lago yvang moq ra dut be

 Sakram zo bve byuze byuyap muqbyvau bo ra le

 Mowui gvut bang zowui ri lago mvoq ra dut ra

 Subve e byuze byuyap wu lui

 Yvumsing tungking laili lago chung shang ngvu wo myit nyi ra

 Nvang yvupmyvi be luq

 Nang hai son hai myit nyi le

 (Gvasu Lamun)