Myiwe age ri bikzo gumang gang

娶错妻,兄弟散

时间:2019-07-12 16:25:42 来源:德宏团结报载瓦文

  Hikun, byu lanvik dvang layvum za ma chom nyi gvo e ga.Yvang nvikdvang gvo lo soq ma, inu iwa shi lo lui midat dang xisu ngvu daijvo dvo e ga:Ngazo nvik gvo lo zhang yvumyo igvun lago chom gvut zo gveq ngvu sangbyvam dvo e ga.Tangma, yvang nvik- dvang inu iwa e midat dang ri wum-o gvut lui, ayvup ashuq chom zui jvop gvi zhang, igvun lazan eq laza ge lo, maumyi yotung yogoq wo,nomyang kupkau bying wo dut be ga.

  Lazan ma, mangmo yuq myiwe kat dung le ngvu zhang zauzo myang dung gvo e ga, haumu no cedu she ngunhing pau gvat le gvut chom yu nyvi dvo gvi zhang, zauzo hau hangtang mai gi nvikdvang jiro byinpye ahui, zoqung ayo dut, myiwe xi ngvutzhang u ma byvi awo wun, do ma loq awo gve, loq ma wang age dui, nvibap eq tung ri ngau, yangkung eq bat ri zheq, zo ri nvutlam, dui ri no- jving, imyit shicham zhi wun gu e zaumyi zang yu dvo agvo ga.

  Myiwe xi igvun yvangbau sing nau lui, yvangrvat Lanong su ri nvuttoq mai adai, myoqnung myoqce gvut lui kattoq byvam ra son nyi be.Lamyin ma ri, yvangrat yo mai lo zhang yvumkau mai sheq kumtuq lvom tuq dvo be ga, Lanong gi yon le ashau, yvumbvan cumdvum toq ma lo yon ngauzung dvo lui, yvangnu yvangwa ri ngau qang sang nyi zhang yvupmyvi lo byuq be ga, akun yvupmoq mai yvangwa gi:“Ngazo e, kingau kiyon, yuqge zo waqngan nving myithing chin aq, yon ri misum kung zhe le, nang qigoi myoqzhit e angvut, zuizui zuiloq apyun e zui zhang wo ra ngvut le, napma zhang yvang yvumtoq toq aq, nang yvumtoq zhang hai ri kiyu chung, qam ma awa ho dvo e shigam lagam za gam chung aq.”ngvu qang le sangjvo be ga.

  Tang napjvo, Lanong yvumkau wang lo mu yvangrvat ri lai dai e gi:“Arvat e, kinyi mai gi ngo yvumtoq toq bi ra, ngo igvun ze hai ri a o, qam ma awa ho dvo e shigam lagam za o ra.”ngvu mu subve zhvizheq zo ma le toq nyi dvo be ga.

  Lanong buibui maumau ayvup ashuq lo shoq muzui lui, zoshuq gi alan lo shoq wo lo be ga.Yvang gam yu e shigam ri shigvoq lvang rau jui midvu yvang zuilvang bum be ga, yvang 5nyi lazhau gai wang mu ngunhing ri ashau yvang wo lo be.

  Shigam zuilvang bum e myang zhang, yvangrvat gi myoq wu zu mu yvanglang ri:“Arvat shigam xi wo e mai igvun doq lo ra, shigam xi apyo shigvoq shi myo ra, haumu nganvik o goq, awang gi yvang ri byi goq.”ngvu mu, yvanglang ri wazung waq lui shigam e tuq nvang be ga.

  Lagam yuq yvangmyi dang jo lui sikgam e tuq le ga zhang, la- dam zan gvat ri ako mai sui yuitoq lo be ga, sikpyo mai gi ngaubyi yuijo lo le gvut dut.Haumu Lagam gi:“Sikgam nang haimu sui dat yuitoq lo le lvu?”ngvu myi zhang, shigam gi xisu ngvu dang dvu dai lo be ga:“Lagam nang anu awa ku dvo zo nving awa e singzhvung ma zan e gi, nang myimvuq wang ri lanau chom shuq e gu ri gang、lanui shi ri byvam, myiwe yu ri gi myiyu myimvoq laga nving, myimvuq wang ri igvun byoq, zomvuq wang ri mibyoq toq, myiwe age ri gumang gang, amang nvikbo agu wumbo laga nving akui nang awa sho dum yamzo lo e gi.”ngvu ban dai eq Lagam hi ma leng lo lui, Lagam gi shigam ri bvozing dvo mu wuwu ngau maudo shoq mira yin yu na shi be ga.Akun zhang shigam gi Lagam ri shutbun zhang ge be ngvu mu zhumzhum za gvut dum dvoqyap lo e ga.

  Hautang ma, Lagam gi myitgoi myiwe ri dubyvam lui, yvanggu ri dum shuiwang yu mu iyuq e zo wap quq shoq zhang sheq ngui- ngui ngonngon gvut yvumtu gam nyi lvum gvo ga.