Imyit langdang shi mu

伤心欲绝

时间:2019-01-08 11:52:53

Hikun, Gvongwai qunbu Bvanse dum ma Zhangje Gam wa gi yuqdve zo layuq wo e ga, yvangzo yuqdve zo e myingngon gi Dvu dving ga ra.Yvangzo Dvudving gi wajvo ma myiwe zo layuq eq e zang se lvum mu, imyit wu dap lvum bigvo ga, haumu Dvudving gi myiwe zo hau ri myit dvo mu nyinyi buibui muzui zhisai jvet, yvup lvang ayvup lo shoq gvam shigvut zui nyi ri ga. Lanyi ma ri,  Dvudving gi imyit kau ma zhaq yvang ana gu yvangwa ri xisu ngvu lo dai be ga:“Awa e, ngo nungzo kinyi igvun yvumtu mu yam zhe lo be gi, wa jvo ma myiwe e wu shang, ngo nungzo wagung toqlam mvau gvilvang, wagung ma ngo wu nau e myiwe zo anyi, he wa jvo ma chuimo myvi e yvangzo Unyui Tuqgvai ga su zhvau gi ngo eq dangnyo zhaq yvang hui ra, yvang gi kungga laqra dum se, woqgan zhimu ri dat zui, nganvung yvum ma hausu e myiwe la wo yu ri gi kimyvang angvut ma igun wo lo sut lo bi ra ngvut le, awa e, Unyui Tuqgvai gi ngo nungzo ri zhaq dat myit ra, byu xiyuq ri wo shoq yvang hang yu shang.”ga zhang, yvangwa Zhangje Gam gi isu ngvu ga:“E, ngoyung Dvudving e, hau yvum bang nving akang nyi mai mvomyi jai yvang azhvoi be ga, pyihup pyidvun pyizui gong mo la ngvut le, yvumjvo ma waqzo woqzo lvang awo nyvi e qom ngat sat byvam byi bang la ngvut le, nganvung yvum bang  nving mvomyi dum zhvoi, pyiwoq adum bo, ngazo Dvudving nang xisu bang ri myoqwu lvang ashau byu, nang e igvun gvut qo gi ngawa la se dvo le, he gauwa jvo ma yvum igvun zhaq ring zhaq wo gu e myiwe zo awa e wu dvo le, awa eq laha e chom wu gvoq, byu hauyvum bang myiwe zo ashau myo le, nang kayuq o nau zhang kayuq e dai goq.”ngvu ga.
Dvudving gi yvangwa e dang jo e mai imyit langdang shi mu e su ga nyinyi buibui myityon na shi be ga, haumu ishi le byu su lvang adut lo shoq byugo su ban dut lo nyi be.Yvang gi Unyui Tuqgvai ri za myitzing myit ngvam dvo, asu e yvangwa dang gi ajo dum awam gvut lui, Unyui Tuqdving ri e ho lui xisu ngvu e dai be ga:“Dumo Gvai e, nang eq gi wo nyizo lvum ra adut lo, ngawa adong, ngo kayung ayut lo ngvut ra, nang ri gi ngo awo langzing dvo, myvipo sangqang ga ri byi nyi zhang ma dang zhe ga, kinyi kibui mai gi nang ri ngo re ki myit dvo lo, o zhvang lo nau zhang o zhvang lo aq koi.”ngvu ngaubyi ngaunvap eq e dai gang be ga.Yvangnvik  ganglvum nyi ri shidaq zhvitmyit dang dai lvum e gi yvangnvik awo zumzo zhang gamyi galang ayu adoq ngvu ga, asu amyang ma, Unyui Tuqgvai ri gauwa mai myiwu myidung bang gi byobyin su so mu dut nyi be ga, ngvut ri Unyui Tuqgvai gi Dvudving eq mudat dang ban dai lvumg dvo mizho, kimyvo yuq lai dai gvilvang oyuq ri re dang abyi ga.Asu ri nyinyi buibui myiwu myidung byi baubau dut nyi, yvangnu yvangwa zang lvang atoq gaizvo lo shoq dut dvo mu, Unyui Tuqgvai gi ashau agvam gu suyvum lo byuq be ga.
Dvudving gi Unyui Tuqgvai suyvum lo byuq be ga e wo jo e mai, iyon ngaubyi wuimo lang su yui nyi be, haunyi mai yvang gi ngaubyi eq zangnyvo nyvozo mu za nyi, su eq dang ri agvam nyo, wagung ri agvam lam lo, nyinyi buibui yvumkau ma za lung dvo lui byugo su lanyi eq lanyi ban jvuq shi lo byuq be ga……
Mvomyi xikat mai nganvung myitse yu ra gi, myiyu yobyin qo ma mo wui gvut bang age bi doqdan, zo wui e yoq bi chang ra dut be, akang nyi le myitcau dubyvam lui myitsik bi chang bi chung ra dut be, hauzhang sheq byunyi byuyap paqzhvi ganzvang la wo changqit le.   (Gva lazhang su Pauqi Layong)