Zhvitnau atang e choqpyit mau

我那爱不够的的家乡

时间:2019-01-02 16:21:19

He anvam sanghi byvat mai o
Zhvigve le nyi kun mai o
Wacang zowui le nyi zhang
Yoso dusat kunzup myi
Howa nuqpyi yuqngon mau
Yomu guqzo hozo zhang
Wuilang jengzhvoi bvadam lam
Bummo zungput gvong dvudap
Sikmo gvoq lam mau
Banbo shoban  bozhvoi myi
Zuizo zuishuq nyingon mau
Zoshuq byinzhang kunzup myi
Cammyvi ujang awang mau
Zozhi zoshang ringzhat myi
Momyvi byizam tung e myi
Amyvu myithui rapra mau
Yvupmoq myang shoq myit e mau
Imyit dvo qo myi
Wo gvung wang ngon myi
Wangzan yuqyo mau
Nyingon yapkap myi
Zhvitnau agun onau atang
Choqpyit mau o
                            (Zhu Wuixen)