Anu e zhvit myit

母亲的恩情

时间:2019-01-02 16:19:13

Lazhung zhvit gi kikkam mu lui miyu mausik su, lai su dut nyi ra; lazhung jvezhvu gi, aban dat dai shoq gvo dik tum ra, abyit e nui su ging nyi ra. Xigi anu e zhvit, kinvam ri nganvung ri hai adau nvang. Nganung myit wu ri, aban toq dai e wum o byi nyi su gi anu, yvang kanam ri zhe dingman e chang tuq su, lagvam kang mo so gvo lo e jvop gi anu e nan zhvit myoq wup ma gvo lo, ladam kang mo ong gvilang jvop gi anu e wuizui myoq mai lai lo le. Dviq ashi kun mai, anu ngo ri azhung zhung mvoq shit nyi e ngvut le, yvang gi ngo ri zang tauzvo, mebu chi hut, qo shui so mvoq, dang shui dai mvoq, byuze byuyap qo daijvo nyi, mangzo mang-au ri kungga laqra aq ga myvoq shit nyi, buinum zhinve numnang pyizum wui banshoq ri zhvitdap aq ga mvoqshit nyi, pyizum wui dvo sho dvo zhang girum aq ga daijvo, lanyi mai lanyi ngo ri kubau nyi, ngo gvo lo eq zhong dum de gvat gvut, kimyo wui gvilvang ngo ri zhong lago doq aq ga anum daijvo nyi. Yvang dai ri nang laigva lago myvoqse zhang sheq nganu myit langon le, shigvut shirang zhang sheq paq-   zhvi la wo mvoqse yu le ga. Ngo zhong zhe myvang doq lo zhang zhe yvum lo e ri zhaq shau, anu ri re zhaq myit nyi ra, yvang e jvezhvu gi aban dat dai wuimo lang toq gvo dik ra, yvang kimyvo moi gvilvang haisam aso e ngo ri zhong lago doq aq ga chang tuq chang bau nyi ra.
Minggan toq ma e anu gi banshoq la zhung za yvumsing yvangzo ri zhvitdap nyi le, zowui ri zhe ge zhe ong shang ga shigvut shizha nyi le zhvat, nganung zo wui gvut bang ri yvang ri dat myit dat se dat shojo ra dut le.
                          (Shang Muban)