Tungking laili ri zhvitdap shang

自己民族的传统文化不能丢;

时间:2018-10-08 13:31:30

Nganvung Zaizo amyvu  zhvigve  byvat  mai jo  lo tung king laili,  ge ngon dik e ngvut le. Dum ngvut zhang, zoshuq  igvun qo zhe wangzan yuqyo kinyi, myo dik e tungking laili, hikun le mangzo bve  ituq  latuq eq myiqom yam ma zhita mvomyi kai gvun dong angvut loq, akui le Zaizo auzo nganvung lawam,ipe myo shuq,yvumsing gungdu lvoqten,yvum igvun  lvoqpyoq qo  zi so lo be gvo o. Ipe xigi nganvung gve mu shuq ra dut le, angvut zhang gungdu lvoqten le. Ipe myoshuq xiqo  gi nganvung zaizo amyvu  wui zhaq yvang age qo ngvut ra,nganvung amyvu  myithui myitra  lui, hikun le tungking laili hodvau yu shang. Nganvung Zaizo myit ge bo bang ri changwu so ra dut ra ngvut le, yvangmoq Zaizo zhongzo bve ri zhongdoq qo yang lo,Zaizo bum wa jvo so  lving, nyingon yapkap Zaizo yvum byu ri tuqbang girum nyi gvut, nganvung Zaizo amyvu paqzhvi  laigva qo ma wum mo gvat  nyi bang  ngvut agvo,  yvangmoq gi myvang dik e myit sam qo wo, dingman   myit bo myit-u ra e myit bo mu ajvu bun e imyit bo myvang dik e muwun byu ngvut le, asu mu mingbyu wui eq rapra nguingon ra.
Nganvung amyvu tungking laili, nganvung zhe ge ra midvu chom so jo lo ra dut le. Tungking laili gi zoshuq qo nyi ngon, shigvut e toq qo ngvut le. Abyvat tai be, zhege ra dong lo be, nganvung amyvu ri qitang age jo, zhin abyit ringzhat  zhege qo minggvan  ri dvunshit lui, byvat sik qo chang so wang e lo shang o!  (Zhu Wuixen)