Lvolving bvoi e mvomyi

中秋节的传说

时间:2018-10-08 13:30:15

Hi kun, 4500 zan gvo (Tangchau xi zhu) byvat ma mingbyu wui jvoshu yu lui lvomo ri ajvu lo bun mu zhaunoq lumbvai e bvoi. Bui ri gi, yuqge girai gvut, lvomo ri gi, myiwe girai gvut lo gvo e. Hausu mu, lvomo ri gi guqzo muilvum byi su ngvu mu bvai gvo e ga.
Nganvung Zaiwa wui e guqsik zo bvoi eq lazhung za ngvut ra.
Zaiwa zau ri sat e bvoi angvut! Manqin(满清) byvat ma, bvoi xi ri gonoq long gvut lui (manqin) ri lo dvupuq byvam gvo e gi zhoq wu le. Bvoi xigi hau hi jai myang mai zhoq be ngvut le.                     (Muiho Ladin)