Zhvitdap e anu awa

我敬爱的父母

时间:2018-10-08 12:49:19

Zhvitdap e anu awa wangzan nyi agvo kai? Nungnvik yvangzo ngo ka he mau ma muzui wun gvilvang, nungnvik anu awa e zoku zhvin gi xi byvat ma adat wo ban cap e ngvut le, haumu lui,  nungnvik yvangzo ngo ilam ma mu bizui wun gvilvang zhaq yvang shigvut zui nyi le,  zhe gvo bang ri kungga pau- dvap mu,  yvangmoq ngo ri zhaq wu ngui le, ngo ri yvangmoq ge qo zhaq wo chang bimvoq se yu be. Anu awa yvummau ma gungdu wangzan za nyi lang gveq,        nungnvik yangzo ngo wo shigvut zui ong nyi ri anu awa ri minggvan shuilam ngon gvun ra ngvu myit dvo le o, nungnvik yvangzo ngo ri lumzhing aq.
                                                                Shijvam gva hun su:Pauyam Mugam