Lai lo be e buinyi

回忆

时间:2018-09-17 11:40:40

Sakung mau Sam Zaizo amyvu upkang mau gi 1953zan ri cuq e mai akui zhe zhang gi 65zan bo be.
1949zan lvo 10qap 1nyi ri gi Zhunggo mingbyu yapdvoq lo e buige nyi ngvut le. Akui kinyi nganvung maucuq kilum king buinyi ri, nganvung e hikun le e mingdan shuion lai lo e Mau Zhuxiq bve ri age dvo    myvi, Mau Zeqdung anyi ri nganvung      Zhunggo mingsik ga e mingdan awo ra ngvut le, suwun mo xibang isu gvut shuion lo mu lui kinyi ximyvo ngon e buinyi lazhe le.
Akui kinyi bui dum le dai zhe zhang, Xi Jinpyin suwun wa mingzo danzo bve  ri myit dvui singdvui ri nganvung mingzo kisu wo- ngui wongon ra amu qo shui gvut shuion dvo, haumu, kinyi Dang e dvira ximyvo ge dvo e ao ma nganvung byuze byuyap qo lago yvang gvut ra ra le.
Dang xi ma dai zhe zhang, nga e sira ge mo Lyu Jinwu sanghi gaifang  byvat le e dai jvo minggvun e bve ri wo son bun myit gvun ra, sira yvang gi zat laili paqzhvi gvut byu ngvut le.
Hau gi 1953zan hi le mvomyi ngvut ra, 1950zan ri Zhunggo mingbyu jezo bve Kun myin myuq ma wang lo be. Haukun le e Zhunggung Yinnan Denxi zung 8zhidui xenchon pung ri akui le e Sen wungung ton gvut byvam gvo e ngvut le, xi tang ma 1956zan ri Wungungdui zat pung xi ri Yinnan sen Gewu ton ga dum gvut be.
1953zan ri, Sen wun-yi loqmu zuppng ma, Yinnan senwui xenchon bu nvikbo Yenpung dai e gi:Gan gvat lui nganvung Yinnan sen amyvu kangmo e tungking laili zat lago qom sop toq qom sop zving ga. Haumu, Yinnan Sen wungung ton wap byu 3pung gvut gam lvum mu lui, laigva gva pung gi Lunan ginwang Washan Yizuq Axi qo lo; Zat byvaq pung bang gi sutmu zhakrung wap ma zat kat byvaq shit le gvut lui zhakrung shut kat lving wang myigon; Hu Zungli、Lyu Jinwu、Deng lausi mu e sira bve e pung gi nganvung mau ma lo gvut lui zat laili paqzhvi kat myigon gva yu agvo.
Haukun gi, Sakung mau gi mau cuq ra amu gvut jin nyi be. Sen myinwui gungzo dui、yilyaudui pung mu e ganbu bve Sakung mau ma wang ri loqmu zhaq lo bi zui nyi bigvo, atoq mai Sen wungung ton bang ri re maucuq amu bi zui nvang bigvo. Asu mu, nganvung mau ma lo e Sen wungung ton bang amyvu tungking laili paqzhvi mvoq、qom myi gva    zving yu、lago sai gva lazhang toq ro qo, ipung gvut sai gamkoq toq lui Hu Zungli sira shuion e pung gi Luxi、Mingmau、Lungchon ginwang myuq bve ma e wakang wamo ma wang ri showa bve ma e zat mikon bve hai kat gon myi gva yu le gvut jvop bigvo. Lyu Jinwu sira pung bang gi Mangshi myuq ma yvang mau cuq loqmu bi zui gvut.
1953zan maucuq nyi, Sakung Mangshi gongchang xyaulitang yvum ma mau cuq king gvut be.Lyu Jinwu sira zhaq gibu za gvut daijvo lo be:Zuppong ma Yinnan sen Sakung mau Sam Zaizo amyvu upkang mau akui cuq dvo be ga dai gvat zhang, loqbyvu puqzhap lo e su ga ra bat myving bigvo, mau suya wapdoq mudve nvikbo Lui Chungoq gi zung zhang mai dvoqyap lo ri, Mau Zhuxiq wansui! Gungchandang wansui! ga lui gibu giru gvat be, zhenxeq wapdoq mudve nvikbo Shang Zigui、Pai Zhenchin、Pai Zhenwun bve ri chang dvoq yap giru bum lo bigvo:      Zhunghuq mingbyu Gumsan mingdan wansui! Labyvat Mau Zhuxiq tang chang ra ga. Mau suya wapdoq mudve nvikbo Dau Jinban bve ri Mau Zhuxiq wansui、wanwan sui ga bi chang giru bum lo bigvo......
Haukun, Zhunggo mingbyu jezo bve Sakung mau ma lo wang nyi bigvo, wa ma zhe shoq shoq lo wang nyi bum bigvo.Showa laili pung bang, Zaiwa nyi zhiwo bve ka Zaizo tungking zat go shamqon go e bve lago lo kat lvingwu lo kat myigon wu gvi mu, tonzhang Hu Zungli lago shuion shui gvut dvo o ma, Zaizo shamqen zat《Ngamoq Gauribum ma nyi gvo lo e》ga e shui gvut bigvo, shamqen go zat xi gi lazhum mo go e, sham laloq ma chung go e, dvu dve zanlvum e qen mu e azhung zhung bo le. Tang ma, zat xi ri gi《Zaizo shamqen》ga mying lai be, zhe tang ma gi,《Shamqen》ga dum gvut bigvo. Xi gi haukun showa ma e Zaizo shamqen sanghi da zat gvut lui zatbyvaq jamzang ma doq lui, mingzo ri byvaqshit e ngvut le, xi gi zhe noq dik e Zaizo zat ngvut le.