Bvosho zo nau su

因小失大

时间:2018-07-16 08:57:05

Hikun, Waho Bumdum wa ma, no zung su Dvudvang wa ga su layuq nyi e ga. Lanyi ma ri, yvangzo yvangnu zoshang eq zangwui gai mu, napzang zo tang ma zoshang eq zo tui nung gvun mu     nyizang jeq hun yam zhe zhang zangsun adu bo lo mizho, yvangzo yvangwa ri xisu ngvu be ga:“Nangwa e, kinyi gi nyizang sun adu bo lo ngvut ra, nyizang sun ajeq hun gvat lo dyvo, izhum shipyik za jeq hun gvat le, nyizang sun gi nang yoso ma hai ri e ho gaizo aq”ga. Yvangzo yvangwa gi yvangzo yvangnu dang jo mu, nyizang jeq tung ho wun chung mu no zung dvoq so be ga, no zung zhang zhe zhang, Dvudvang wa gi nyizang sun awo e za wo ngvam dvo mu, yoso ma bvotum ri myvang gvat eq gvongzo ma tung shambyang qut byvam dvo mu, bvotum shut za myoqbyu yvam dvo lui bvonvop nvop wang lo be ga. Haukun zhang, bvo gi 2du wo nvop be, yvang gi bvo hau 2du ri zhoi waq chung mu yvang e tung shambyang lo yu wun le ga zhang, tung ma nyizang jeq gi no eq zo byvam lui abo dvo lang lo ga.Haumai Dvudvang wa ashoi gi bvo nvopzo le ga zhang nyizang jeq pyuq yvam lui, myintang zomut lve jvijvi, bvo waq chung mu yvumshut dvau lo byuq be ga.                                                                                                (Pauqi Layong)