Byuze labyvat jinsu jinman

人生忙忙碌碌

时间:2018-07-16 08:46:34

Byuze labyvat jinsu jinman ajin atung
Labyvat shenchung shenzo shenshuq
Ngunze kimyvo ho gvilvang aluq chung
Mu kimyvo zui gvilvang ungban zui abo
Layvum byu ri ngvu mu
Byuze labyvat ajin atung jinsu jinman
Kimyvo agvam ri shirang nvomyvik
Zhe shirang zhe sai shirang
 
Byuze labyvat laimo laidun mauwo maunvap lai
Qogoi qoguq kidoq kiqo so
Byuze labyvat chui e ko e zhvin e pyik e zo
Gungdu kimyvo no zhang myit ri kimyvo no
No ri no ra angvu moi ri moi ra angvu
Shirang zhvat shirang
 
Byuze labyvat awui ake
Nyinyi napnap zoshuq ra dut
Nyinyi buibui ngun chung ra
Shiso shiman zuizo zuishuq
Agvam ri zui gvam ri zui
Dai e dai lo
Byu le ze le gi labyvat za
Myidam toq ma byu le bimyang gvut e gi piwang mo
Nguingon gibu byu gvut
Yvumsing zuisai nau e mu zui
Yvumsing ngon e qo gvut
Yvumsing gung ri yvumsing shijo
                                                     (Mumvau)