Mangshi kung

芒市

时间:2018-07-16 08:24:10

Ngamoq  Mangshi kung gi  ngon dik le. Zhvung myuq wapdoq gi Mangshi myuq wa ma ngvut le. Sikung mau wapdoq rung ri ngaqmoq Mangshi ma ngvut le. Zhiwo kangmo nyui zhvoi e bummo bumzo eq bvadam lam, wuimo wuizo lang yui e mau, ngamoq Mangshi kung maungon mingding nyingon sedam lam e mau.
Wuiloq wuizhi gvut qo yuqyo, howa nuq pyi, guqzo muilvum, gaizo gaishuq yo dik e myige zvenoq mau ngvut le. Sikung mau gom ma azhung zhung e asuya rung wapdoq eq zhung zhung wuiloq wuizhi rung bve ri zhoq mu, muzui zhisai yo lui, mangmyen ngun ho ngun wo, lalik hing ho hing wo e zhiwo.
Amyvu zowui, Sam, Zaizo, Lisu, Deqang, Myiwa banshoq bang nang ngo aga, myithui manghui gvut nyingon yapkap e mau ngvut le.
Mangshi myuq mai gonkang e zhiwo bve gi,
Myuq wa (5) lvum.
1.Mangshi myuqwa.
2.Fungpin myuqwa.
3.Mungga myuqwa.
4.Zhipang myuqwa.
5.Manhai myuqwa.
Mau wa (6) lvum.
1.Xen-gang mauwa.
2.Jangdung mauwa.
3.Wucha lu mauwa.
4.Xishan (Wunbvong shingra) mau wa.
5.Santai shan (Deqang amyvu zo upkang mau wa).
6.Zhungshan mau wa.
Wa pung gi 80 lvum bo ra.
Myuq kau gai wa(Minghon gai wa)1 lvum.
She wa 13 lvum.
Wa mo 719 wa.
Wa zo 1008 wa.
Mangshi myuq wa ma byudu gi, 10.53 mun yuq bo le.
Fungpyin myuq wa ma gi, 68582 yuq bo ra. Mungga myuq wa ma gi, 31989 yuq bo ra. Zhipang myuq wa ma gi 43919 yuq bo ra. Manhai myuq wa ma gi, 5491 yuq bo ra.
Xengang mau wa ma gi 1.82 mun yuq bo ra.
Wucha lu mau wa ma gi 17231 yuq bo ra.
Jangdung mau wa ma gi 17578 yuq bo ra.
Xishan mau wa ma gi 12567 yuq bo ra.
Zhungshan mau wa ma 20429 yuq bo ra.
Santai shan mau wa ma gi, 6364 yuq bo ra.
Ngamoq Mangshi kung gi, bumbum bvabva zuizo zuishuq yo e mau ngvut mu, byu anyi e ka ma lvang azhoq.
Ngamoq Mangshi kung ma myvu zo wui gi, imyit zhvoi, isam zhvoi, gungdu zhvoi, bing ri zhvitdap gvam kilum yu nau dik e lamau ngvut le.
Zhvitdap buinum auzo numnang wui lo zhe lam gvun gveq, lvom dve kilum yu le. Ngamoq Mangshi kung ngondik le, ngo ngamoq Mangshi kung ri zhaq zhvitdap le.      
                                                           (Muiho Nodin)