Dongngu bo bo be

荷花开了

时间:2018-06-08 10:24:35

Nyeyam zhe lo be
Sikbvung ma gviyeng mying lo be
Wuitum ma bvojeq mying lo be
Yotung bva ma guqnvam zui lo be
Jvushu yoq zhe be
Latum tum wuinvong ma
Dongngu bo bo bum lo be
 
Bozhvoi e ban
Dongngu haq ao ma
Sanghi gvo lo e zomyi zo su
Bombom za zhvoiyung dik ra
Huihui za banzo
Ladvum gi wuikau ma
Ladvum gi wuitoq ma
Laizo hik mu
Wuizui zo lvoqtoq dvo be
 
Wuitum latum e dongngu ban
Lawam gi awo ban bo byi shi
Lawam gi boyung gvung dvo be
Nyui zhvoi e ahaq
Huizhvoi e banbo
Lacung lazan le nyeyoq ri
Mvonkang dvo be