Bvobyui buizvo amyang gang e mvomy

癞蛤蟆不得晒太阳的故事

时间:2018-06-01 10:30:52

Anam byvat ma, buimo 9qap toq e kun myidam toq ma lacang zo wui eq gau-ngui dusat sikzo mvanzo ri ban lvap nyvui、ban lvapsat e ga. Haumai gi myidam toq ma dui ma dui、lup ma lup、yuq ma yuq gi awo zhan dvo lo mu bui hau ri banshoq chom zan qo  byam shang ngvu byin chom pye lvum gvo mai 9nyi 9myin chom zan jvop gvi zhang, myo pyang wo qom zan qo     byam gvo mai buizo laqap za myit jo dvo ri buikum lvokum shut pang wang lo byvuq gvi lui, myidam toq ma gi bui shing ri amyang nam loq, gu le gi zhvuizhvui ngam joq na shi le, myvoq ri   amyang loq dut be. Mauchut dinggun layang noq dut byvuq mu lacang zo wui eq gau-ngvui zo bve awo nyi loq, agang yvang nyiwui bum bigvo ga. Haumai lacang zowui gi bui xi azhoq ri age ngvut ra ngvu mu, bui xi ri ki su lo wut toq lo ra qo dum pye lvum gvo mai, kui ri lo zhi nvang zhang bui mau lvang awo zhe shi ma dum dau jo lo be ga.Haumai gi waq ri dum lo zhi nvang wu gvi zhang, buizo le wuwu mu:“Aga,isu nvochun ma wa lazvui ri awu zhvoi awu nau o, rau lo aq” ngvu lom kat dvau gvat bigvo ga. Hautang ma nolui ridum lo zhi nvang wu ri re awo zhi.Buizo hau gi lo zhui wu gvat mu:“ Aga, zui ri ayuq gu qui rvong mo wa, wujuq ro, rau dau lo aq” ngvu lom dai lui buikum shut dum pang wang lo byvuq be ga. Haumai gi woqpo ri dum lo zhi nvang wu bigvo, akun woqpo gi buikum ma lo zhe yap gvat eq dung bat ida lo bat gvat mu“Gonggvo gvo ....”ga lada lo dvun gvat zhang, Buizo buikum mai le toq wu gvat mu hing woqpo hau ri ashau yvang le wu     zhvoi lui Buizau mang ri isu ngvu wut e gi“Buizau mang oi,rau le bi wu wu aq, mvo ximyvo zhvoi gu gi hai ngvut le lu, rau le wu gvat wu aq o” ga zhang, Buizau mang ri le bi toq wu gvat be ga.Haukun hing woqpo gi dung bat ida dum bat gvat mu “Gonggvo gvo ....”ga dum dvun gvat zhang, Buizau mang jo ngon le ashau、wu    zhvoi le ashau dut mu gi buizo ri:“ Mvo dingtaq mau ma lada jo e wu aq”ngvu ri pyai nvang gvat be ga.
Haumai buizo hing woqpo eq laha dingtaq mau shut bi jo lo wu zhang, dingtaq mau ma nyi bum e lacang zo wui eq buizo ri agvang yvang lom kungga lom paudvap gvi mu buizo gi lacang zo wui ri wunau wuzhvit dik lui dai e gi: “Nungmvoq eq ngo ri xi-   myvo wa lom kungga gvo ri ashau yvang myit gibu dik be, asu ri ngo Buizau mang zhvang hi dum dau lo ra dut ra, Buizau mang eq ngo ri dum nvang gvat zhang sheq nvungmvoq ri la wo lo wu le” ngvu ga. Haumai buizo buimau maBuizau mang ri qang lo sangjvo e gi: “Buizau mang e, dingtaq mau bang ngo ri zhaq yvang lom kungga agvo, ngo ri rau le zvo byi aq ga dung nyi agvo, haumu nang      zhvang akang lo dung le” ngvu. Hau zhang buizau mang  dai lo gi:“ Hau hing woqpo ri rau dum doq lo wu aq ngvu zhi gvat aq, ngo yvang e woq dvun te jvo nau ra”ngvu ga. Haumu woqpo gi buimau shut hanhan doq lo mu Buizau mang e hi ma lo zhe yap dvo mai lo dai e gi“Buizau mang,nang e buizo laqap rau nvang gvat byi aq,ngamoq dingtaq mau ma bui azvo ri age loq, haigvut hai adut loq”ga lo dai zhang, Buizau mang gi hing woqpo ri jvo shijo mu isu ngvu dai be ga: “Hing woqpo e,nvungmoq dingtaq mau bang isu lo gvut gveq, bui lvom jamzan hi lo chin dvo gveq, hauzhang buizo xiqap nvang gvat bi ra” ngvu ga. Haumai hing woqpo gi dingtaq mau shut hanhan jo lo mu lacang zo wui ri lo sangjvo e gi:“Ngo buizo ri lo wo zhi jo lo be,asu gi nganvung bui lvom jamzan raurau sai chin ge dvo shang,hauzhang sheq yvang la jo lo le”ga.
Haumai lacang zo wui gi builvom jamzan sai jin na shi bigvo ga. Hauzhang bvobyui gi lagon mu builvom jamzan ri    abi gvam chin e haq nyi gvun mu lagon leq mvau dvo be ga.Haukun hing woqpo hi lo dvun gvat eq buizo yvoyvo mai zamzam nve za gvut ri toq lo be ga. Akun zhang lagon dik e bvobyui sheq gi buitoq lo eq hi lom myang gvat mu:“Lacang zo wui e, nvungmvoq buil vom jamzan chin bang lvang bui ri amyang shi gvi kai ? Ngo lagon leq dvo su hi bui ri lom myang be o”ngvu ri rvong mying mvau nyi be ga.Hauzhang lacang zo wui gi byong dang lo gvi mu bvobyui ri chom nvikyo gvo e gi: Ngamvoq builvom jamzan chin bang lvang amyang shi e nving, nang myvo lagon su wa hi myang e gi, hauma ki le zhop nyi” ngvu ri chom cik jvop gvo ga.
Haumu kinyi zhe shoq bvobyui ri lacang zo wui eq buizvo abyi gang ga mvomyi gi    anvam byvat mai zhoq jo lo e ngvut le. Bvobyui gungdu ma abu bu dut e hau gi lacang zo wui eq cik byi gvo e damko ngvut le ga .                     Gvasu Pauqi Layong