Zaizo shambyang wun e mvomyi

景颇族背长刀的故事

时间:2018-05-21 16:58:15

Hikun, Sakkung lang Sinwa qet ma amyvu mizhan mo lada toq wu gvo e ga.
Haukun, Zaizo amyvu gi byamzhaq、dinzhaq、wumzhaq gvunggat e amyvu ngvut lui, Zhisham je eq zuqam mo cuq, dongmo du wang     lving dvo ri dvuiqo qo dvo gvo e ma byamjo shishi lvum dut gvimu, o     alvom e luqbyvoq luqlvang seyo sedan nuimo nuijom yo mo mai haq   byilui laidoq gvi ri, zozhi zoshang mangzo mangngvok banshoq bang zhaq chom panglai wui lvum gvo e ga. Ze ri waq ra, zoshang mangzo wui rire bunbau zhunshe ra ri dut, loqgoi ma shamchin ri chung ra ri dut gvut lui ayo agik awui ake de dut mu, xi ma e zau gvut su yoso wadvum pyit lui, sham gi wadvum ma gvat lui nui eq gung ma dvuiwun gvut gvut gvo e ga.
Hikun, xi yuq zauwa isu gvut wadvum shangbyang hi gvut wun hi shit e tang mai gi, nganvung Zaizo yvoyvo le eq shambyang dat gvut wun bum lo begvo ga. Haumu, shampyang shuiwun su zau xi yuq ri gi“lase zuize”wa ngvu gvo e ga.
Mizhan xi mai wopang lut gvo e mai gi, a-o shut mauho myihojo lvum lo bigvo ga, labyvi bva dam- lam, lazhvu bumgung goq ma jojo doqdoq nyi lving wun begvo ga. Kimyvo e bum myvang mo lai lut, kamyvo e wuilang mo dvap lai, qolat ma kasu e lomo qanglvang、zhichi waqdve、ngvoqzhvit ngvoqzo myingnyi bum e lo myang, laiso jo lo e qo ri dvau myit son gvun zhang lashing moqmoq ga mu, Muzhvun wa Dabu ga su gi zhi lo gvat hi be ga, yvang e tang ma zhi gvat bang gi bichang gvat gvut lui Sakung wuilang shap nyi zhiwo ho jo lo begvo ga.