Anu ri zhvungdvon shang

赞美母亲

时间:2018-05-21 16:55:41

Anu gi wuilvai, nyi myin aga zowui ri gin-gau dvap shui dap lo
Anu gi sikgam, cungzan zowui ri lai go long gvut byi
Anu gi cumyi,  mauchut maubo zowui hi ma duqbo byi
Anu gi duqwup, zowui byuze qo ma tuq zang byi
Anu gi buigo, zowui ri maubat builvap azang nvang
Minggvan toq ma zhvoiyung dik su gi anu
Minggvan toq ma myitshop dik su gi anu
Minggvan toq ma zhe ngui dik su gi anu.
Minggvan toq ma zhvit myit gvo dik su gi anu
Minggvan toq ma jvet dik su gi anu
Minggvan toq ma qik dik su gi anu
Minggvan toq ma yvumsing ajvu aho su gi anu
Minggvan toq ma kik dik su gi anu
Minggvan toq ma zo wui ri za myit su gi anu
O anu sui zhvup nau shuq su ngo, anu ri ajvu bun ra
Anu ri zhvit dap ra
Anu  buibui nyingon yapkap nyi shang o
Zhvunghimg cehing shang o
Upyu zuine shang o
O nga nvikdvang ri ku gvo bau gvo e anu ri zhvit dik le o