Logung eq Myang mvomyi

骡子和红马的故事

时间:2018-05-14 08:45:18

Gokun byupo layuq yvang yvum ma Logung zo ladu eq Myangne ladu rem dvo ga, Myangne ri gi yvang e qi gvut lui, byupo ka zhe zhang ka mau-  lving quq shui nyi wun lui, Myangne hau du gi, agang yvang rvonglving wun be ga! Logung zo ashoi ri gi, yvumsing po eq nyinyi buibui luipan mo lang lving jvop sat nvang be ga.
Lanyi ma le nyiqui gvang ri,     Myangne le lo mu lui, Logung ri le rvoi myving gi isu ngvu ga: Logung nang gi, hai lazhvum ri abo, nyinyi buibui zi luq long luimo zi lang lving nyi lui, myoqzhi ma gi bvanchoq noq mo eq dum ngvop dvo, anyi wui dvi?Nang myvo go dik gu dusat zo gi,   minggvan toq ma anyi zhat loq kaingvu. Myangne eq rvoi myving gi, gauce gau da be ga.
Logung zo ri Myangne eq lvum rvoi myving lui, age zhvi nyi dvo loq ga, lanyi ma le gi, yvumsing po eq    Myangne zo shinggan shut lam toq lo le u ma, Logung zo yonbyvi gau dang dvek byit byuq mu, pang lam lo byuq be ga.
Myangne eq yvumsing po        shinggan mai dvau lo zhang, yvum ma nyi dvo Logung zo anyi lang loq ga,  haumu lui yvumsing po gi yvang zhi wun Myang ne ri, bvanchoq long mo eq myoqzhi ma ngvop byvam byi lui, lui pan mo Logung zo ri ja lang lving jvop nvang be ga.
Myangne imyit angon shi loq mu, yvumsing po ri dvau myi be ga: Ngo nang ri lanyi shodveng to lving su ri wa, isu lui long mo wam lang nvang gi ga zhang, yvumsing po dvu dai e gi: Akun nang ri alang nvang ri gi ngo awo lang ga, ngo zangzo ra dut mizho, mu zui nvang ra le gi lvu, ka Logung zo anyi zhang gi nang ri za alum zhang gi, ngo lut mo ngvoq ja guqcham awo myi lvung gvat gi lvu ngvu ga.
Myangne gi Logung zo ri kat      byvam agang yvang myit milai wo byuq be ga! Myangne gi Logung zo ri arvoi myving lamu ri Logung zo ri adat pang byuq ra ngvut le ga mu lui imyit milai agang yvang wo byuq nyi be ga.
Mvomyi xikat daijvo nau la-       zhvum gi, minggvan toq ma wacang byumyvu bve nyi ma nyi banshoq bang wui su、ngon su、wo su、 myung su musai aqum lvum, asu mu lui, shidaq daq kungga paudvap lvum mu lui, muzui zhisai e lo qo ma lu age mu lvum. Numnang wui lu mu zhang, yvumsing gung ma mara dat bo lo le ga. Myvipo dai lo dang gi, lumu lu rot,dang dai dang dap, zo bau qi dap ra ga. Numnang wui lu e mu zhang, yvumsing gung yvumsing yvui dai ho yu le ga.
(Gvasu Muiho Laqpau)