Kangqi Wamkui ri gonzo e mvomyi

时间:2018-05-07 10:42:50

Lanyi ma ri, Kangqi gi Lobvo dyvezo ri Wamkui 10du e gon nvang mu, Wamkui zhum ri zoze e byi nvang zhang, Lobvo dyve- zo gi sho wo yu chung e mai sho ri wuiwui za gvut 11dvu gam bum tung chung mu lui, la- dvu gi Lobvo dyve yvang yvumsing gam bum yu e mai, 10dvu hau gu ri gi Wamkui zhum ri qom gam byi be ga, asu ngvut ri 10du Wamkui zhum haubang gi, yvangmoq ri shau gam byi e su ngam lui, imyit ma angon shi gvo ga, haumu lui Wamkui haubang chom myithui lui, Lobvo dyvezo ri chom yuzo ra son bum lo bigvo ga.Wamkui ladu za gi Lobvo dyvezo ri gi angat ung, asu Wamkui 10du ri gi Lobvo dyvezo kisu gvut gvilvang adat ung loq ga. Haumu lui, Lobvo dyvezo gi myoqshi bvoshi ne mo ma dut shoq, qiko lvang lailving lving shoq pang din lo mu, Kangqi ri qang lo zhe sang jvo e gi Wamkui zhum xibang ri ngo a- wo gon byi loq ngvu ga .
Akun zhang Kangqi lvom dvudai e gi:Akui tang ma ngo kisu gvut gonzo e lago wuyu aq ngvu ga.
Tangnyi, Kangqi gi sho ri 11dvu gvut dviqdviq gvogvo gam bum qom tung ge dvo e mai, yvumsing gi zhe gvo e shoqi mo hi qin yu mu lui, Wamkui zhum ri shoqi luzo lvum nvang be ga, Wamkui zhum gi shoqi lulvum mu lui, shidaq daq ngatsat zo lvum lo bi gvo ga. Yvangmoq gi Kangqi gam dvo byi sho bum ri ka kun ayu zo gvun loq, shidaq ngat zhin lvum za dut mu, yvumsing midvu wuiwui myang yuzo ra sho ri amyang zobyuq loq ga. Lobvo dyvezo gi lumdik imyit mai Kangqi ri myi e gi xigi haizhung ladat lvu?
Kangqi gi wuiwui za gvut mu dvu dai e gi xisu ngvu ga: Wacang byu myvu bve jiq xau laqkaq zo ga , nang awo jowu dvi ?
Sumnyi ngvu nyi, Kangqi gi sho ri 11dvu gvut gambum dum tung dvo mu lui, yvumsing gi 2dvu hi qin yu e mai Wamkui zhum ri daijvo e gi:Nungmoq pye lvum gveq, shoqi 9tung hau ri kisu gamzo ri nungmoq miraq be ga zhang, Wamkui gi lawan dik mai shoqi tem lu lvum zo shi lo bigvo, sho ri za ga lui yvumsing nvikdvang ngvut lvang abun byuq loq shoq tem ngat sat shi lvum mu lui, zhe tang ma gi wum ri abo gu Wamkui zo ladu nyvuinyvui za gvut shi leng lo byuq be ga. Lobvo dyvezo myitmau dik mai Kangqi ri dum myi e gi xigi haizhung ladat dum ngvut be lvu ?
Kangqi gi wuiwui za gvut dvu dai jvo e gi tangtang ma shai toq ma jam dvo su ri sheq gvui yu mvomyi awo jo wu lvu ?
Myinyi ngvu nyi, Kangqi sho ri 2dvu gvut gam mu lui yvumsing 1dvu hi qin yu e mai, Wamkui zhum ri daijvo e gi:Kisu gamzo ra gi nungmoq pyelvum mu gamzo lvum gveq ga zhang. Wamkui zhum gi tem lulvum zo shi 
lo bi gvo, akun zhang zhe gvung gat gu Wamkui ladu gi Wamkui zhum banshoq bang ri ngat ung mu lui, yvangbau za shoqi waqzo lo be ga. Zhe gvung gat gu  du ban zoji tang ma sheq, gabang Wamkui zhum e ge zo be.Wamkui xizhum gi banshoq bang yvanggu zo bve zhvat bandut byuq be mu kungga dong mai yvang ri gon zo nvang bigvo ga. Kangqi gi Wamkui ladu ri za gonzo ra alo, sho ri Wamkui ladu ri za gam byi mu lui, Wamkui zhum ri imyit amyo cha loq ga. Lobvo dyvezo myitmau dik mai Kangqi ri dum myi e gi xigi hai zhung ladat dum ngvut be lvu ?
Kangqi gi wuiwui za gvut dai e gi gat su gi atoq doq ga mvomyi awo jo wu lvu ?
Ngo nyi dum zhe zhang, Kangqi sho ri 5gam bum tung mu lui yvumsing 3gam bum hi yu dvau e mai, lagam bum ri 9dvu zo gvut gam toq dvo mu lui, Wamkui zhum ri dai jvo e gi: Dukang dumo 1dvu zo gam yu gveq, ngo nungmoq ri myit zhvam wu ngvut le, tangtang ma kadu sheq myit zhe zhvoi le qin toq yu mu, myitzhvoi arong sidvang wo yu su ri zhe gvo shoqi mo gambyi ra ga. Hauzhang Wamkui zhum gi yvumsing midvu lawan dik dong mai yu mu lui, lago sai myit wu gvi mu Wamkui lawam gi yvumsing midvu Kangqi ri lo byi gvut, lawam gi banshoq Kangqi ri lo byi byvam gvut, myitge arong o nau mu lui shoqi mo Kangqi ri lo waq byi byvam bigvo ga. Haumu lui Kangqi gi sho banshoq ma 80% wo yuzo be ga, Lobvo dyvezo gi Kangqi ri showui showang zhe shoq lumzhing mu dum lvik myi e gi xigi haizhung ladat mo ngvut le lvu ?
Kangqi gi wuiwui za gvut dvu dai e gi, byvatlo sumshi zauwui hi ma gi myangzo zhang nvut nyvom, myangzui zhang loq nyvom ga ri nang ase lvu ?
Quq nyi dum zhe zhang, Kangqi gi sho banshoq yvangbau za yuzo byvam mu, Wamkui zhum ri gi mvanzo e nvang be ga. Wamkui zhum gi hi ma shidaq daq gvat lvum mu lui, tang ma gi Kangqi ri gvat lvum ung ra adut lo lui kayung ayut loq、ka soq ashe loq dut byuq byvam bigvo ga. Lobvo dyvezo myitmau dik mai Kangqi ri dum myi e gi xigi    haizhung ladat dum ngvut be lvu ?
Kangqi gi wuiwui za gvut dvu dai e gi nyingon maudam lam zhiwo ga awo jo wu dvi ?                (Gvasu:Muiho Laqpau)