Myvangmo su myitchin gvoqlam lo e Zaiwa laigva

普及推广载瓦文

时间:2018-05-07 10:39:33

Zaiwa laigva gi azhoq e mai zhoq lo, zhoq lo mai zvinbyvat ringzhat lo e mai chang lui myvangmo su myitchin gvoqlam lo be.
Zaiwa laigva pan toq chung e mvomyi labau mai wu zhang, Zaiwa laigva gi ida izhung pan toq wu e sakse bo ri. Sanghi da pan toq e gi minggvan zanwut 1895zan ma pan toq e Zaiwa laigva, pan toq su gi Ngve-ming ma e Sasana sara WuiLen ga su.sanghi sai toq e laigva buk gi《MI TU MAU SAU》ga e laigva buk.(Tang byvat mai gi“Zaiwa laigva cau”ga agvo)Danggve:《Zaiwa laigva cau》
1.Temyvi laigva.《Zaiwa laigva cau》ma e temyvi laigva gi 25cham ngvut ri.Hikun gva e laigva cham dat unuq mai adat bat toq shit.
2.Kunngvui laigva.《Zaiwa laigva cau》ma e kunngvui laigva myvi 6cham ngvut ri. Hikun gva e laigva cham dat unuq mai adat bat toq shit.
Zaizo amyu《MI TU MAU SAU》myang wu e mai, Zaizo amyu yvumsing mying gi wo, laigva gi awo dut nyi e mvomyi labau wo qut byvam be.
Hale, haukun Zaizo amyu ma, nat zhau bang gi myo, yesuq noq bang gi shau dut lve ma,《MI TU MAU SAU》ma e lazhvum eq Zaizo amyu yvumsing izhvi iwvoi le zhau e lazhvum tung te lvum dut e yan mai, Zaizo amyu ma zhamzham damlam awo mvoq chung bum dut lui, Zaiwa laigva cau gi pan toq lui dum dvo pyuq byvam be. Ngvut gvolvang, Zaizo amyu “Shogvuq mausau put zo”byvam e tang ma, 《MI TU MAU SAU》ga e Zaiwa laigva pan toq chung wu e mvomyi labau gi atum apyuq zhoq jo lo dvo ri.
Hau tang ma, Myiwa ming gaifang e mai, Dang eq asuyaq dviqzo amyu e mying laigva le aqak yu gvut byi mazho, 1952zan mai, nambat 2 da ngvu ra Zaiwa laigva (asik) dum pan toq be.Danggve:《ZAIWA LAIGVA SIK》
       1.Laigva myvi.Zaiwa laigva sik ma e lai- gva myvi gi 24cham ngvut ri.Danggve: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U  W Y Z mu e laigva myvi ngvut ri.
2.Temyvi laigva.Temyvi laigva gi 27cham ngvut ri. Danggve:
b p m f w, d t n l, g k ng h, z c s r, j      ch sh y, by py my, gy ky ny mu e temyvi lai- gva ngvut ri.
3.Kunngvui laigva myvi. Kunngvui lai- gva myvi gi 86cham bo ri. Danggve:
(1)Teran kunngvui 43cham:
a e i o u......aq eq iq oq uq
(2) Tezhvap kunngvui 43cham:
aa  ee  ii  uu......aaq eeq iiq ooq uuq
Hale, isu gvut pan toq chung e tezhvap kunngvui laigva myvi gi, mausau laigva gva le anvung akut dut e yanmai, hau tang ma, kunngvui dve ao ma byvihit dvotzo(-)gvat mu, tezhvap kunngvui dum pan toq chung wu e. Teran kunngvui gi hai gvumlva agvat.
Hale,isu gvut pan toq mu dum chung  zhvam wu le lvang, mausau laigva gva qo ayo agik dut e qo awo byvai, byvam nvo lut lui, seng ang e temyvi ma tezhvap gvumlva“v”gvat mu tezhvap temyvi dum pan toq e.Danggve:
b-v-bv    m-v-mv   l-v-lv  my-v-myv   j-v-jv   gy-v-gyv   by-v-byv   y-v-yv
Gai fang tang ma pan toq e Zaiwa laigva shi myang chung e mai, laigva ase mu myoqzhit nobang nyi bum e Zaizo amyu e myitkum bong qo eq ho zo mu wut、zui zo zui shuq、kunshi lurot qo ma ajvu bo dik lai lo be; Myomyo gi qingtum tum lui buinyi ngvap, nuqzhi ngvap lui“gungfun”son gvut e huzu zu hozo she byvat ma, ngunhing toq pan e ajvu bo lai lo be.
Asu e le, 1958zan ma, loqbvai ladu zhau lai e imyit laidun neq bailaq zang e yan mai, Zaiwa laigva le“amyu myithui qo le    lvoqten lvoqpyoq e laigva”ga lui,“muqjvup noq”zvung byi mu bat qing byvam byi gvo e marop tunghui be. Haumu haunyi mai, Zaizo amyu mingzo danzo bve, myityon cangnvik   ashi dut bum be.
Hamai hautang“wun-ge byvat”woi lo zo ma, myomyo gi Dang e 11cik 3da kumra zuppong pong nge mai, Zaizo wazo tumzo ganbu bve, zau myang hi-nge ka-i no e shirang rang mu, toqzvang asuyaq wapdoq ma, Zaiwa laigva dum chung ra ako akang chom dung nge. Haumu, zhvu、sin mu e toqzvang asuyaq wapdoq mai Zaizo amyu wazo tumzo, yvumsing e mying laigva chung ra ako akang dum byi gvo laq ga lui dung e qoli gi zho ri,ang ri ga lui, Yinnan sin asuyaq wapdoq mai, 1982zan lvamo 9qap lvocan 1nyi mai, Zaizo amyu le《Zaiwa laigva》dum chung nvang e ako akang byi qo gvat be. Haumu haunyi mai, zanwut 20zan myit lai shoq dun nvop dvo byi gvo e《Zaiwa laigva》, Zaizo mingbyu loq ma dum wang lo be.
Hamai, ka nvam byvat mai Zaiwa laigva le wu nguichung, wu myoq byu nyi bang, Yinnan sin dviqzo amyu e mying paqzhi laigva pyedvu pung mai pan toq byi e 《Zaiwa laigva》le ang e su gvut sai liklai ringzhat yu be.  Danggve:
1.Laigva myvi.Hi lve laigva myvi 24cham ma,“x、y”gvat zhat mu, Zaiwa laigva myvi 26cham gvut ringzhat yu be.
2.Temyvi laigva.Temyvi laigva gi, Zaizo amyu zoshang wui Myiwa pyinyin、Myiwa lai- gva mvoq le lui ra dong, seng ang e temyvi le Myiwa pyinyin ma e temyvi su gvut liklai yu be.Danggve:“j”le“zh”tai gvut, “gy”le“j”tai gvut,“ky”le“q”tai gvut, tai liklai yu e. Hamai,     Myiwa mying dangzhi ngvo chung zhang zhituk gva ra madvu, Myiwa pyinyin ma e te- myvi“x”le Zaiwa laigva ma e temyvi yu gvut be.
3.Kunngvui laigva myvi. Hi lve kunngvui laigva myvi“teran, tezhvap”86cham le,“Teran kunngvui”zi myvit yu, tezhvap kunngvui” gi yu byvam gvut lui sai liklai yu be.
《Zaiwa laigva sik》le isu gvut wo sai liklai ringzhat yu e mai gi, zhong eq pong       shingra ka hi chung mvoq byi zhvam wu e. Asu mvoq byi zhvam wu le mingzo danzo se lui、chung ngui、chung ngon e gewang zhaq yvang dande e dong myang nge mazho, 1983zan mai《SAKRAM BANG MVOQ RA ZAIWA LAI- GVA》、《SARA ZHONG MA MVOQ RA ZAIWA LAIGVA》mu e mvoqshit laigva ce zhung myit 132500 buk sai toq mu, zhong mvoq ligan neq qak yvang sai mvoq zham wang lo be.
Haumu lui, Zaiwa laigva gi zhong mai pong shingra ma mvoq ringzhat zhe; Pong shingra mai rungwap ka chung singzhat zhe;Rungwap mai mingzo danzo e byuze yapkap、zui zo zui shuq、ho zo mu wut qo eq kunshi lurot qo ma chung ringzhat zham wang lo be.《ZAIWA LAIGVA SIK》 pan toq、chung mvoq ringzhat lo e mazho, Zaizo amyu laigva paqzhi ase mu, myoqzhit nobang ja dvulu laqbang lung nyi e byvat mai, bui su duqbo e sumse paqzhi byvat shut ringzhat wang lo e sakse mo yvang ngvut be o.
                    (Gva su Chumlut Dvon)