Zhanshi zhimo——Nvikbyoq iyon zh

盏西“支么”

时间:2018-04-26 12:03:10

Kuyoq ranam ma lve yo
Aban yoq lve yo
Mu myo yoq lve
Jvozo wang shu yoq lve yo
Cham jo cham gvui yoq lve
Gaubvo dving lo bying e yoq lve
Gau nang tan lo bying e yoq lve yo
Zomyvu zo byoq wun ra wo
Zo yui wun ri mvai
Cangzo razai ru u ruze re nving ngo
Kobap dan hung ra u labo yoq lve
Sumzai byuze wu ra wo
Sumbun wa doq wu ra laq o
Mau mi doq ra lvu
Myi mi wang wu ra laq o
Zomyvu ngo e
Advai nau o
Abyoq nau o
Byoq lo zhang ma
Yui lo zhang mo o
Kabyoq wo ma ka zhe ra lvu o
Kayui zhang mo ka dving ra lvu
Ngamyvi apai zozvai lve
Qamkau banzvai lve
Nganu zomyva lve
Qamkau myoqmyva ngo lve o
Nvikdving chang oi
Singtuq chang oi
Yuqdum lo zhang ngo
Hangwa ane byang dvau yoq du lo zhang
Ulung dangzhap ka lo myo dyvo
Labyi wui zhap ka lo dang dyve
Zomyvu ngo
Yonvam myvizo ngo
Advai nau o
Dvai lo wo lve
Yuyang kun lve
Jo gvat zhang
Sumlving zo quq gvat zhang
Myoqyam zhvi yui lo ri
Zhviyui zhang ma zhvi jo lo rvi mvai
Nga e po zo nang ngoi
Wangnvam nang ngoi
Kapyang mau mu wun lve lvu
Nang e guq lvap tan jvo ngo
Wo so lo ra wo
Wo zhvit lo ri mvai
So lo zhang ma nving ngo
Nvikbyoq lo be
Seyui lo be
Nga e po zo nang ngoi
Nyiqui lo zhang
Buiso yoqdu lo be yo
Alvang zhvit ngoi
So lo mo ngoi
Zhvit tang lo aq o
Onau atang singgu lo aq o
Zomyvu ngo
Yonvam ngo
Myvizo ngo
Wu le myoq myung nyi ra wo
Lang e qi myung nyi ri mvai yo
Alvang zhvit oi
So lo mozo nang ngoi
Agun lo be
Wo byoq zhang ma wo lan lo ri mvai
Ngamyvi apai yo
Akang nyi le yo
Daidoq daidvang nyi le yo
Age loqsen mying hun dvo lui
Zomyvu ngo
Kunyi yo
Hangso bui lve
Lvammo bui lve
Myit myo chi ho chi wo wun ra
Shang wom chi ho chi wo wun ra nvung o
Alvang zhvit ngoi
So lo alung mo ngoi
                          (Gva zving su Mulat)