Laigva ze dvowo tep

认真保存书籍

时间:2018-04-17 17:57:33

Laigva ri paudvap imyit bo ra dut le, dvo zhang zhowo ri tep za gvut dvo ra dut le. Azhung zhung laigva buk bve ashushu gvut gam mu, ka dvo zhang ma ka shuqshuq yanyan za gvut dvo bum ra dut le. Laigva yu wu bang ri ban wu tang ka ma yu ri ka ma dum dvodvo ra dut le, dvowo age ngvoq. Laigva wu jam dvo le ma gvut ra dut e gozhung mu kamyvo jin toq lo gvilvang, lai- gva buk ka ma yu ri ka ma dum dvodvo mai, gozhung mu lage gvut lo le. Numnang wui layuq yuq laigva yu wu kun gi, ka zhung laigva ka ma yu ra se le, ban wu tang ka yu ri ka dum dvodvo ra gi abun mu le, xigi age dik. Laigva ban wu mai ka zhoq zhang ma ka dum dvodvo zhang sheq, tang ma dum yu wu ra zhang aho pyuq la mu le. Dum ngvutzhang, byu gi laigva yu wu tang ka yu ri ka adum dvo gvut e hau gi, hai alum ra e muzvai zo za gvum ngvut le, asu muzvai zo hamai byu layuq kasu byu ngvut e wu se le, laigva yu wu tang dvowo ma adum dvo gvut kadu ka dulveq wun su gi, byuze byuyap qo ri dvegon dviwa gvut su dat ngvut dvo lang le. Zoshang wui dviq ashi kun mai ze ka yu ri ka dum dvo man zhang, hai gvut hai mu lo gvilvang qo-nyang yuqyo azo ngam dat gvut lo le. Paqzhvi laigva mvoq qo eq muzui zhisai qo ma tunghui e muzo ri lalvum lvum mai loqmu loqtang dam shoq dat gvut e lo le.   
(Puqgva su:Pauqi Mudvom)