Zantai zhi

贺新年

时间:2018-04-10 18:20:18

Hida le atang ma wu coq aq)
Yvang nge, yvang nge
Shimyvo moq oi
Rapra moq oi
Ngamyvi zhangnvam mo
A se zoshang
A wang ngoqshi
Yvang nge, yvang nge
Hidvai kun le tang dvai lo le lvang ngo
Shimyvo moq oi
Joso mu le no mu wu le
Shuq so laiyin wu le
Yvang nge, yvang nge
Myiwa jvangsi mau ma
Zomyi su lo bang oi
Ulung bum dvui lo e bang ngoi
Labyvi langzhva lo e bang ngoi
Ulung bum zhva lo e bang ngoi
Labyvi lang zhva lo e bang ngoi
O lvang yuqdu zhup bve oi
Byudu ngap bve oi
Myi eq lang lo wui lui
Au eq jvo lo wui lui
Lazun yvum-yung kungcoq kung lo ging gveq lve
Yoyung jom cheq jom lo lam gveq lve
Yvang nge, yvang nge
Zoku wuimun lo luq lui
Jvingtang jving yun lo shingai lui
Myiwa jvangsi boqdvap lo e bang ngoi
Kama hozo mawut wam bau wun e bang ngoi
Wutluq gung ho gum e bang ngoi
Kucung zan mai
Mau lo zan mai
O lvang layui lano a hui mului
Mauyam kam mai ze yu ze ung shang o
Myiyam kam mai koq yu koq ung lui
Myilik hing ong shang ngo
Mangmyen ngun ong shang lvi
O lvang lvi yoi
O le o e
Wadam lam nyi bang ngoi
Tumdam lam nyi bang ngoi
Byvi shut nyi e bang ngoi
Zvung shut nyi e bang ngoi
Shi e Lungsang bum raqin bang
Zhanshi mayan qin nyi bang ngoi
Yvang nge, yvang nge
O lvang yuqdu zhup mvoi
Byudu ngap mvoi
Nvikyin zvenoq ungwun lui yo
Myipo choq lvang wo dung gveq o
Mauqup ap lvang wo dung gveq o
Ngamyvi zomyvu wui yoi
Ngapo zomyvu wui yoi
Cangmang gung ma wum wun lui
Magui I e wum wun shang ngo
Manang i e o wun shang ngo
Cangmang gung ma wum wun lui
Sikmang gung ma bu dvut lui
Kucung zan mai
Mau lo zan mai
Cangmang gung ma no lvang a bo lo shang
Sikmang gam ma bau lvang a zvuq lo shang
Kucung zan mai
Mau lo zan mai
O lvang shuntang shang ngo
Wangzan shang ngo
Nga e pozo pozum wui yoi
Kucung zan mai
O le o e
Gaulung qung ma
Yvum yuq wo yo nyi shang ngo
Yo zhang wo byving nyi shang ngo
Yvang nge, yvang nge
Byizo munu wui yoi
Yuqzo lanu wui yoi
Layau kang le
Nyi gaukang le
Yuq lvam so le yuq bu wo nyun e lo gveq o
Byi lvam so le byi bu wo nyun nyi e lo shang ngo
Ngamyvi zomyvu wui yoi
Layau nyi gaukang le
Zhvoq le lawang au do le ga
Zhvoq lo raau wang yang yvang wo do lui
Rayvum zo wui le yo
Mutluq zanggau tup tung wo ung gveq
Shitlik wuigau gom tung lvang wo ung e lo shang koi
Kucung zan mai
Mau lo zan mai ga
Cungnuq num lui zan tai
Lvonuq num lui qap tai lo le gi
O lvang ngo
Yuqbyin bum doq le lvang
Byibyin lang wang le lvang
So myvang qi-u a tung mu
Myilik hing ho hing ong e shang
Mangmyen ngun ho ngun wo shang
Cammyvi ujang soq lvang ahui mu
Cung toq zo yo wo zo lui
Zan wang wui yo wo shuq lui
Sakung ramau nyi lo dungzo wui e amyu wui ye
Kunyi buige ma le
Kucung mau lo zan le
Cung nuq num lui zan tai lui
Lvonuq num lui qap tai lui
Kunyi zhin-ye lvocan 2nyi le
Ngamyvi zhangnvam mo
A se zoshang
A wang ngoqshi
Kunbvan mying mu lo lve
Loqbvan ne mvui lo lve
Layau mingkang mo nyi e
Nganvung Zaizo wui ye
Dungzo wui ye
Raloq lvum nang lui
Radung byin mu lui
Bve chang zomvoq lvum lui
Molik wu lui zoze e shang
Myuilik wu lui nvam zan e lo shang koi
Myvipo li chung le lvang
Myvipo li chung li a ngvoq mu
Yodam qo chang qo angvoq mu
Lapo mvomyi dvai lui
Lawang zhvapcau dvai lui
Nganvung dungzo amyu wui o
Ali agan a ngvoq mu
O lvang mo tai zoze e lo shang koi
Watai myik yuq e lo shang koi
O lvang lapo mvomyi chung lui
Wawang zhvapcau lvau lui
Mo tai zoze e mu
Mvoq zhi unghun lvum shang
Sui zhi byang cang lvum shang
O lvang gungjo lai lvang a wang shang
Wasui wui lvang adik shang
Byuchang zhvitdap lvum shang
Wachang bun do lvum shang
Lazun pau chang pau lvum shang
Doqyo gu chang gu lvum shang
Zhanshi mayan qin nyi bang ngoi
Yvang nge, yvang nge
Kucung zan le
Mau lo zan le
Go-nyen goqzeq wang le lvang gi
Waqdung nvam sho zo le lvang
Zo ri ungyuq wo yo nyi shang
Chinvam ishuq le lvang
Ishuq u ma a doq mu
Ungbui chi shuq dut shang ngo
Ungvo man shuq dut shang ngo
Qungjam myvu lvang a shuq bo shang lvi
Shojam bau lvang a shuq bo shang ngo
O le o e gaudoq dvang ma gaulung qung ma
O le o e yomo lam ma
Yvum-yung gung ma nyi e bang ngoi
Yvang nge, yvang nge
O le o e
Yvum-yung gung ma lvang ngo
Myindum byinpye hui lui
Napdum gohut toq lui yo
Kucung mau lo zan mai ga
Ngon e dvungbyung luq e e lo shang koi
Zhvitnau kun ne
Dangsang kun ne
Zhigau tung so le gveq koi yo
Woqgau ngvat coq le gveq koi yo
Myvi zhangnvam nga e
Zhigau tung shima dvo ba koi
Woqgau ngvat le shima dvo ba koi
Shimyvo moq oi
Rap ra moq oi
Joso moq oi no-mu moq oi
Shuq so laiyin moq oi
Toqyin pyo be wui yoi
Wangyin myo hi wui yoi
Guyuq naunvung wui yoi
Layau jijo wui yoi
Nga e myvizo myvizum wui yoi
Nga e pozo pozum wui yoi
Zoyuq naunvung wui yoi
Ngamyvi zhangnvam
Lvumzhi a guq gvolvang
Nvamyang a ce le lvang
Zhijo jo le ga
Nogau nojo qin lui
Nvam-yang jo ce yu gveq
Lvumzhi jo gvui yu gveq
Yvang nge, yvang nge
Sholvum kawaq lang gvo lve
Yvang nge, yvang nge
Shimyvo moq oi
Rap ra moq oi
Ngamyvi zhangnvam
A se zoshang ngo
A wang ngoqshi ngo
Kunbvan mying mu le lve
Loqbvan nepyo le lve
Shimyvo rap ra moq oi
Zhigau tung gi shi ma dvo be      ( Demsu Mulat) 
Woqgau ngvat gi shi ma pik be
(Ban be)
(Gva zving su Mulat)
                         (Xilong lazhang su Kongno)