zantai zhi

贺新年

时间:2018-04-03 15:53:39

Hida le atang ma wu coq aq)
Yvang nge, yvang nge
Hidvai kun le tang dvai lang ri o
Tang dvai kun le hi dvai lo le lvang ngo
Yvang nge, yvang nge
Lvumzhi a gvui le lvang
Nvam-yang a ce le lvang jo ce yu gveq lve oi
Nganvung Zhina Zhanshi Mvanzhang Sinchin shimyvo bang ga
Yvang nge, yvang nge
Ulung bum lam le lvang
Labyi lang lam le lvang
Yvang nge, yvang nge
Ulung bum gvuq tu le ga
Labyi lang gvuq tu le ga
Ulung lacung bum ga
Ngannvung mau o
Zhina Zhanshi Mvanzhang Sinchin mau nving ga
Ulung bum myvang lve
Ulung bum lam lui yeq
Bum gvuq tu ri ga o
Zhina Zhanshi Mvanzhang Sinchin
Yvang nge, yvang nge
Catmo linghing lung nyi lo mau yvang ngvut lve
Yo-mo lung nyi lo mau ngvut lve
Waqdve bauhung nyi lo mau
Chochi nvozhvop nyi lo mau
Ngvoqqik bone nyi lo mau ngvut lve
Lahui chujum nyi lo mau
Nganvung bum lam le ga
Nganvung maulving doq ulung bum lam le ga
Nolui quizum yap lo zhang ngvut lve
Loze logung wo nyi lo e mau ngvut lve
Nganvung mau nving gi
Maungon dvingdam lam ngvut lve
Myingon cedam lam ngvut lve o
Buijo ming yo zhang ngvut lve
Lvo jo zhang dam zhang ngvut lve
Yvang nge, yvang nge
Nganvung mau nving ngo
Bum gvuq tu le ga
Yuqzo daidoq le lve ga
Shingai daidoq le lve ga
Yuq o wo ji nyi lve
Sho ho laitung bum lam zhang ngvut le
Yui lo a chang lang zhoq lve ga
Yuqzo nyi le yuq o ji e nyi le
Ngolang qam zan zhang zhoq zhang ngvut le
Yuqzo yuq o ji le ga ulung bum lam lve ga
Dum lang woq dvu zhang lam zhang ngvut lve
Sho ho laitung zhang ngvut le
Dvuiqo lam e zhang ngvut le o
Ngvoqhu zhup nyi zhang ngvut le
Yvang nge, yvang nge
Nganvung bva dam lam le ga
Yotung yogoi guq myo zhang ngvut lve o
Yvang nge, yvang nge
Nganvung qin nving ga
Zhanshi mayan qin ga
Puq lo tum nyun tum zhoq zhang ngvut lve
Zo a ban muidam lam zhoq zhang ngvut lve
Shuq a ban labyi tum zhoq zhang ngvut le o
Nganvung byuhu labang zhup o
Shimyvo moq o
Zhvinlvin zhvijvo myo e qin
Labuq lazho myo ro
Myvangmo su gvoq lam zhang ngvut lve o
Nvemo su bun do zhang ngvut lve o
Pungchui su wang ban zhang ngvut lve
Ngvomyuq su sun luq lo e yo
Zhina qung zo lalvo mun mai
Zhanshi mayan rabva nyi e bang ngoi
Mvanzhang rabva nyi e bang ngoi
Sinchin rabva nyi e bang ngoi
Yinjang rabva nyi lo bang ngoi
Nganvung nving o yuqzo o le
Wadam lam nyi bang ngoi
Tumdam lam nyi bang ngoi
Yvang nge, yvang nge
O le zo a ban muidam lam wo bang zhvat
Shuq a ban labyi tum wo dving bang zhvat
Waqdung zuizum wo zvo bang zhvat ngvut lve
Woqpo shangzum wozvo bang zhvat ngvut lve
O lvang puq lo tumnyun tum wo lve ga
Zo a ban muidam lam dving lui
Shuq a ban labyi tum dving lui
Bvozhviq pelvam wo dving wo doq e bang zhvat
Nganvung Zhanshi mayan qin nving
Nganvung kau lo Lungsang bum qin nyi yuqdu zhup
Byudu ngap bve oi
Yvang nge, yvang nge
Olvang lvi yo
Nganvung Zhanshi mayan ma lvi
Nganvung shimyvo bang nving
Mvanzhang rabva nyi e bang
Sinchin raming nyi e bang
Yvang nge, yvang nge
Wutluq do bying dvo bang zhvat ngvut lve
Shuq lo labyi tum wo dving dvo bang zhvat ngvut lve
Yvang nge, yvang nge
Zangbung kuidu mau ngvut lve
Woq-u zho bik mau zhvat ngvut lve
Nganvung mau gi
Zo a ban muidam lam zhoq mau o
Shuq a ban labyi tum dving mau o
Yvang nge, yvang nge
Nganvung shimyvo moq e
Rapra moq e
Layau kang le
Nyi gaukang le
Myindum byinpye hui lui
Napdum gohut toq lui
Raloq lvum nang lui
Radung byin mu lui lvi
Nganvung shimyvo moq gi
Tuq chang tuq lui
Bang chang bang lui lvi oi
O lvang byuchang zhvitdap lvum e gvun shang lvi
O lvang tuq e wamo gvoq ging shang lvi
Bang le wumchum kat mu lvum shang lvi
Yvang nge, yvang nge
Shimyvo laqin kau nyi moq bve
Yvang nge, yvang nge
Kucung zan mai gi
Mau lo zan mai gi
O le o
Yuq byin bum doq bang ngoi
Byi byin lang wang bang
Ulung yui lvang a hui
Yangding no lvang a hui mului
Yvang nge, yvang nge
Qodvang dum lvang a dvang mului
Wuidvang luq lvang a dvang mului
O lvang so lo qo mo qang wun lui
Gu lo zam wo kap wun lui yo
Somyvang qi-u a tung mu
Byapmyang u lvang a we mu
Mausau dinggvum long chung bang le
Dan-gvum shose ding chung bang le
Yvang nge, yvang nge
Mingdan tang chang bang le lvi o
Yvang nge, yvang nge
Xi Jinpyin e mo loq coq e bang le lvi o
Yvang nge, yvang nge
Molik wu lui zoze shang lvi yoi
Myuilik wu lui nvam zan shang dvi yoi
Mingdan mu wun bang le
Yvang nge, yvang nge
Zaumu sumbum wo luq gveq o
Gvut mu sumzhang wo bying gveq o
Zauzung dvang ging gveq o
Pozung wap ging lui
Razan toq ma razan
Zumtang su doq lui
Zaubum sumluq wo wui gveq o
Gvutmu sumzhang wo bying gveq o
        (Tang da lvom wu coq aq)
                                            (Gva zving su Mulat)