Gonyen nozo nyi

春节

时间:2018-03-08 14:58:23

Dveng mai dai zhang gonyen bvoi gi  Myiwa tungking bvoi mai lo e ngvut le, ngvut ri akui gi nganvung nvunglvang bang e bvoi dut be.
Kinyi gi gonyen nozo nyi, ngo mungwa Saqding wa ma nyi dvo le. Nganvung Zaizo gi, nozo nyi gi munghui mungyvum lo le nyi. Xi nyi gi, zhoqshoq kausoi、sho-i hai tep za henwun chung lui mungyvum gonyen de lo le, myiwe yuqge iyuq e yvumsing zoshang eq gvut lo le.
Xinyi, mungyvum ma e gauwa langdoq lo e dumo zo Mudvot be ri mungyvum lo     agvo, yvangmvoi oi gvut layvum bang lo agvo. Zhoshoq kausoi、woq-u zangbung、sho-i、sha- tang azhung zhung wut mu lo agvo.
Xi myin, mungyvum bang gonyen waq sat be ma woq sai sat le gvut lui, mungmung moqmoq lapun zang chom zo ngon gvun lvum be, jiji goqgoq atang alat gugu mangmang ri zhvizvo gvut. Gonyen de xi isu gvut lui mungmoq chom so hui lvum tungking xi zhaq ge ra, mungmoq zhe so hui zhe zhvang zhe zhvit zhe nan lvum lo be.
Mungyvum bang gonyen nyi gi no mu le ga, byin atoq, yvumjvo a e wagung alam, myi ri alvoq dvui zhung ga agvo. Yvumsing hai za wo ri yvumsing yvum layvum bang nguingui ngongnon gvut chom gaizo lvum gvun agvo. Gonyen nap, zoshang wui lazhum zo noq mai gonyen bvoi le agvo, zoshang wui yvumbvan mai pauzhang le dvang bvuqmyvin gvat e wo jo zhang, yvumsing wui yvupsut mai dang dvoq e lui goqnyen bvai bang ri ngunzo la-i ce zo e byi gvun agvo, pauzhang lo wui bvuq gveq ga.
Akui pyang gi, yomu mau bve ma yvumkau ma shamdvoq wuibau langzvam bum be mu, kamshuq wuilang wuinong ri asai azhoq bum loq ngvut ra, asu mu, goqnyen wuisik kam ga e alvum myang loq ngvut ra.
Hikun bve ngvu ra kun gi, gonyen ri lawa bang zinggo chom go gvun, tangdve hai dvap gvun hai gvut lo gvo e ngvut le. Akui gi xidong o alvum gvut loq gvo, gadong gadvan gvut langon gvun alo ngvut ra, danggve, satram zo bve gi modo   moqtoq zo mai bum wuilang yoq bve ka lazhum zo gvut lo chom lam gvun, angvut zhang ginwang myuq zo bve ka e yong san gvun myo gvut agvo. Gvobang wui pomyvi pojvo zvo be mangzo bve gi yvum ma gaizo gai- shuq gvun, bviming chom ming lvum gvun  agvo, i zvan shuq gvun le gvut.
Gonyen gi yomu mau bve ka lazhe ngon bun ra, gonyen yomu mau lo shang.   
                                        (Konglum)